Aktualności|

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych informuje, że ogłasza rekrutację osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Zapraszamy osoby chętne do objęcia wsparciem, które jednocześnie spełniają kryteria określone w regulaminie uczestnictwa w projekcie.

REKRUTACJA OSÓB DO PROGRAMU PROWADZONA BĘDZIE OD 29.02.2024 r. DO 21.03.2024 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej
w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a)  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub
b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Pomoc przyznawana jest na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej brany będzie pod uwagę stan zdrowia oraz sytuacja życiowa kandydatów do Programu.

Rozpoczęcie realizacji usług przewiduje się na okres marzec 2024 r. – kwiecień 2024 r.

Osoby zainteresowane  udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć:
osobiście lub za pośrednictwem innych osób w Dziale Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Jaworznie przy
ul. Północnej 9b, 3 piętro, pokój 302, 315, 316 | od poniedziałku – do środy w godzinach 7.00 – 15.00, czwartek
w godzinach 7.00 – 16.00, piątek w godzinach 7.00 – 14.00,

lub

pocztą tradycyjną na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie – Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych | ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | 3 piętro z dopiskiem: „Dokumenty rekrutacyjne w ramach Programu OW – edycja 2024”.

KONTAKT :

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | woj. śląskie |

pokój 315, 316 lub 302

@ :

tel. 32 618 18 39 | 32 618 18 72 | 32 618 18 78| od poniedziałku – do środy w godzinach 7.00 – 15.00, czwartek w godzinach 7.00 – 16.00, piątek w godzinach 7.00 – 14.00.

Comments are closed.