Ustawy i rozporządzenia dotyczące Pomocy Społecznej znajdą Państwo na stronie serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Empatia.

Przepisy Gminy i Powiatu Jaworzno:

I. Statuty

II. Inne przepisyKB

 1. Uchwała Nr XVI/175/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – (plik .PDF, rozmiar: 88KB)
 2. Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  1. Uchwała Nr VIII/93/2019Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – (plik .PDF, rozmiar 100KB)
  2. Uchwała Nr XI/147/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – (plik .PDF, rozmiar: 96KB)
 3. Uchwała Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych – (plik .PDF, rozmiar: 184KB)
 4. Uchwała Nr XXX/431/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych. – (plik .PDF, rozmiar: 176KB)
 5. Uchwała Nr XXVIII/374/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – (plik .PDF, rozmiar: 156KB)
 6. Uchwała NR LX/792/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 7. Uchwała nr LX/793/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 8. Uchwała Nr LX/791/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XLII/553/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 3170) – (plik .PDF, rozmiar: 1,44MB)
 10. Uchwała Nr XXXIV/399/2005 Rady Miejskiej w Jaworzniez dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gmine Jaworzno osobom do tego uprawnionym. (plik .PDF, rozmiar: 52KB)
  Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 515/18, stwierdzono nieważność § 2 i 4 w/w Uchwały.
 11. Uchwała Nr XXX/388/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r. – (plik .PDF, rozmiar: 148KB)
 12. Uchwała nr XXIX/414/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna – (plik .PDF, rozmiar: 228KB)

Comments are closed.