adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Północna 9b
tel. do Działu Świadczeń Rodzinnych 32 61 81 786

Poniedziałek7.30 – 14.30
Wtorek7.30 – 14.30
Środadzień wewnętrzny
(bez obsługi stron)
Czwartek7.30 – 16.00
Piątek7.30 – 13.30

WYKAZ ŚWIADCZEŃ O JAKIE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Świadczenie rodzicielskie
 4. Zasiłek pielęgnacyjny
 5. Świadczenie pielęgnacyjne
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 7. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu. (ustawa „Za życiem”)

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w sprawie składania wniosków o świadczenia rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada każdego roku tj. wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Pozostałe wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Wnioski w formie elektronicznej, można złożyć za pośrednictwem portalu informacyjno–usługowego Empatia na stronie internetowej empatia.mpips.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej epuap.gov.pl – w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego podpisu zaufanego oraz poprzez bankowość elektroniczną – w przypadku posiadania konta internetowego w swoim banku i udostępnienia przez bank wzorów wniosków.
Złożenie wniosków elektroniczne na nowy okres zasiłkowy przed 1 lipca br. będzie skutkowało odmową wszczęcia postępowania.

Wnioski można wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b z dopiskiem Dział Świadczeń Rodzinnych lub wrzucić do skrzyni z napisem MOPS znajdującej się przy głównym wejściu do budynku, w godzinach: poniedziałek – środa: 7-14.45, czwartek: 7-15.45 oraz piątek: 7-13.45. Wnioski wrzucane do skrzynki podawczej MOPS należy odpowiednio zabezpieczyć np. trwale zszyć lub włożyć do koperty, teczki, koszulki biurowej.

TU MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

PRZEKIEROWANIE NA: empatia.mpips.gov.pl

Wypełnione wnioski w formie papierowej można:

 1. złożyć osobiście, w następujących godzinach: poniedziałek – środa: 7.30 – 14.30, czwartek: 7.30 – 16.00 oraz piątek: 7.30 – 13.30.
 2. wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym,) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno.

POBIERANIE WNIOSKÓW

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony internetowej www.mops.jaworzno.pl w zakładce: ŚWIADCZENIA RODZINNE lub osobiście – dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. MOPS (pokój nr 10 parter).

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku proszę o uważne zapoznanie się z pouczeniami zawartymi we wnioskach o poszczególne świadczenia rodzinne oraz informacjami na stronie www.mops.jaworzno.pl w zakładce: ŚWIADCZENIA RODZINNE.
Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski były prawidłowo wypełnione i podpisane w odpowiednich miejscach, co skróci czas wydania decyzji i wypłatę świadczenia. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów. Informację na temat wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej w zakładce: ŚWIADCZENIA RODZINNE lub uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (32) 61-81-786. We wnioskach proszę o podanie numeru telefonu oraz w przypadku posiadania – adresu e-mail, co znacznie ułatwi kontakt z wnioskodawcą, szczególnie w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych. Termin wypłaty ustala się na ostatni dzień miesiąca przez okres na jaki zostało ustalone prawo do świadczenia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad następuje do dnia 30 listopada.
Z kolei w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia (z wyrównaniem za listopad).
Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (wypłata świadczeń następuje od miesiąca złożenia wniosku).

Zgodnie z art.110 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia.
Zgodnie z powyższym świadczenia wypłacane są po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia decyzji.

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TEMAT:

 1. Informacje ogólne dotyczące świadczeń rodzinnych
 2. Komunikaty:
 3. Druki wniosków
 4. Zasiłek rodzinny
 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 6. Świadczenie rodzicielskie
 7. Zasiłek pielęgnacyjny
 8. Świadczenie pielęgnacyjne
 9. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 10. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zwanego „Za życiem”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, NIP: 6320008213, REGON: 003451016, tel. (0-32) 618-18-40, fax (0-32) 618-18-41, strona internetowa: http://www.mops.jaworzno.pl, e-mail: .
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Podane przez Państwa dane są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa. Powierzenie danych odbywa się każdorazowo na mocy zawieranych umów powierzenia.

Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę -z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – (rozmiar: 78KB, pobierz .PDF)

DRUKI WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – (rozmiar: 177KB, pobierz .PDF)
 2. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – (rozmiar: 118KB, pobierz .PDF)
 3. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – (rozmiar: 111KB, pobierz .PDF)
 4. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – (rozmiar: 106KB, pobierz .PDF)
 5. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 113KB, pobierz .PDF)
 6. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – (rozmiar: 131KB, pobierz .PDF)
 7. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia tzw. „Za życiem” – (rozmiar: 136KB, pobierz .PDF)
 8. druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną – (rozmiar: 68KB, pobierz .PDF)

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 51KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2021/2022 (obowiązuje od 1.11.2021r. do 31.10.2022r.) – (rozmiar: 77KB, pobierz .PDF)
 3. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2022/2023 (obowiązuje od 1.11.2022r. do 31.10.2023r.) – (rozmiar: 77KB, pobierz .PDF)
 4. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – (rozmiar: 177KB, pobierz .PDF)
  2. Załącznik do wniosku, w przypadku składu rodziny powyżej 6 osób – (rozmiar: 130KB, pobierz .PDF)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 175KB, pobierz .PDF)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – (rozmiar: 92KB, pobierz .PDF)
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – (rozmiar: 86KB, pobierz .PDF)
  7. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – (rozmiar: 46KB, pobierz .PDF)

”BECIKOWE”, CZYLI JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 35KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wykaz dokumentów obowiązujących od 1.11.2021r. do 31.10.2022r.) – (rozmiar: 68KB, pobierz .PDF)
 3. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wykaz dokumentów obowiązujących od 1.11.2022r. do 31.10.2023r.) – (rozmiar: 68KB, pobierz .PDF)
 4. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – (rozmiar: 118KB, pobierz .PDF)
  2. Załącznik do wniosku, w przypadku składu rodziny powyżej 6 osób – (rozmiar: 93KB, pobierz .PDF)
  3. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – (rozmiar: 81KB, pobierz .PDF)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 175KB, pobierz .PDF)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  6. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – (rozmiar: 46KB, pobierz .PDF)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 41KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – (rozmiar: 111KB, pobierz .PDF)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 37KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – (rozmiar: 106KB, pobierz .PDF)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 53KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 29KB, pobierz .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 113KB, pobierz .PDF)
  2. Oświadczenie o niekorzystaniu przez osobę niepełnosprawną przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki poza domem – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  3. Informacja dotycząca ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz o ochronie danych osobowych – (rozmiar: 87KB, pobierz .PDF)
  4. Dodatkowe informacje służące ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 84KB, pobierz .PDF)

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 65KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2021/2022 (obowiązuje od 1.11.2021r. do 31.10.2022r.) – (rozmiar: 66KB, pobierz .PDF)
 3. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2022/2023 (obowiązuje od 1.11.2022r. do 31.10.2023r.) – (rozmiar: 66KB, pobierz .PDF)
 4. Formularze wniosków i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – (rozmiar: 131KB, pobierz .PDF)
  2. Oświadczenie o niekorzystaniu przez osobę niepełnosprawną przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki poza domem – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  3. Informacja dotycząca ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz o ochronie danych osobowych – (rozmiar: 86KB, pobierz .PDF)
  4. Dodatkowe informacje służące ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego – (rozmiar: 84KB, pobierz .PDF)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 175KB, pobierz .PDF)
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  7. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – (rozmiar: 46KB, pobierz .PDF)

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 38KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia – (rozmiar: 66KB, pobierz .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia – (rozmiar: 136KB, pobierz .PDF)
 4. Informacja dla osób składających wniosek – (rozmiar: 34KB, pobierz .PDF)

DRUK DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ

 1. Pobierz – (rozmiar: 68KB, pobierz .PDF)

Comments are closed.