adres:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Północna 9b (parter budynku)             
Dział Świadczeń Rodzinnych

Kontakt z Działem Świadczeń Rodzinnych:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: tel. 32 618 17 86,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem poczty email:
 • za pośrednictwem portalu informacyjno–usługowego Empatia,
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP
Poniedziałek8.00 – 14.00
Wtorek8.00 – 14.00
ŚrodaDZIEŃ  BEZ OBSŁUGI STRON
Czwartek8.00 – 16.00
Piątek8.00 – 13.00

przerwa codziennie od 10.45 do 11.00

SPRAWY REALIZOWANE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 3. świadczenie rodzicielskie;
 4. zasiłek pielęgnacyjny;
 5. świadczenie pielęgnacyjne;
 6. jednorazowe świadczenie „za życiem”.
 7. wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów w ramach programu „Czyste powietrze”
 8. dodatek gazowy

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018r. poz. 2094), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia  studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust.1 lub art. 139o ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia  2013r. o cudzoziemcach, lub
   • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

    jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.
   • o cudzoziemcach,
   • na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
   • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust.1 ustawy z dnia
   • 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

    z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający6 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek: małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.– Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W związku z tym, że Prezydent Miasta Jaworzna upoważnił Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw związanych z ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych, wnioski te składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW

Wszystkie wnioski przyjmowane są na bieżąco.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada każdego roku tj. wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku (wnioski w formie papierowej), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Złożenie wniosków w formie elektronicznej na nowy okres zasiłkowy przed 1 lipca br. oraz wniosków w formie papierowej przed 1 sierpnia br. będzie skutkowało odmową wszczęcia postępowania.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

POBIERANIE WNIOSKÓW

Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać tutaj – (rozmiar: 34KB, pobierz .PDF) lub osobiście – dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. MOPS (pokój nr 10 parter).

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku proszę o uważne zapoznanie się z pouczeniami zawartymi we wnioskach o poszczególne świadczenia rodzinne. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wnioski były prawidłowo wypełnione i podpisane w odpowiednich miejscach. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów. We wnioskach proszę o podanie numeru telefonu, co znacznie ułatwi kontakt z wnioskodawcą, szczególnie w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski w formie elektronicznej, można złożyć za pośrednictwem portalu informacyjno–usługowego Empatia na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej www.epuap.gov.pl
w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego podpisu zaufanego oraz  poprzez bankowość elektroniczną – w przypadku posiadania konta internetowego w swoim banku i udostępnienia przez bank wzorów wniosków. 

Wnioski w formie papierowej, można: złożyć osobiście, w godzinach przyjmowania stron lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul.Północna 9b, 43-600 Jaworzno – z dopiskiem Świadczenia Rodzinne.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych. Termin wypłaty ustala się na ostatni dzień miesiąca przez okres na jaki zostało ustalone prawo do świadczenia.

Zgodnie z art.110 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia.
Zgodnie z powyższym świadczenia wypłacane są na ostatni dzień miesiąca, po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia decyzji.

INFORMACJE I WYKAZ WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 51KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2023/2024 (obowiązuje od 1.11.2023r. do 31.10.2024r.) – (rozmiar: 77KB, pobierz .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku – (rozmiar: 315KB, pobierz .PDF)
  2. Załącznik do wniosku, w przypadku składu rodziny powyżej 6 osób – (rozmiar: 130KB, pobierz .PDF)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 175KB, pobierz .PDF)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – (rozmiar: 92KB, pobierz .PDF)
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – (rozmiar: 86KB, pobierz .PDF)
  7. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – (rozmiar: 46KB, pobierz .PDF)

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA CZYLI ”BECIKOWE”

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 35KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wykaz dokumentów obowiązujących od 1.11.2023r. do 31.10.2024r.) – (rozmiar: 68KB, pobierz .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – (rozmiar: 254KB, pobierz .PDF)
  2. Załącznik do wniosku, w przypadku składu rodziny powyżej 6 osób – (rozmiar: 93KB, pobierz .PDF)
  3. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – (rozmiar: 81KB, pobierz .PDF)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 175KB, pobierz .PDF)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  6. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – (rozmiar: 46KB, pobierz .PDF)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 39KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – (rozmiar: 189KB, pobierz .PDF)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 37KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – (rozmiar: 106KB, pobierz .PDF)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024r.

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 45KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach od 01.01.2024r. – (rozmiar: 30KB, pobierz .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach od 01.01.2024r – (rozmiar: 1 084KB, pobierz .PDF)
  2. Załącznik do wniosku, w przypadku gdy liczba dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie pielęgnacyjne jest większa niż 2 – (rozmiar: 476KB, pobierz .PDF)
  3. Dodatkowe informacje służące ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 60KB, pobierz .PDF)
  4. Informacja dotycząca ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz o ochronie danych osobowych – (rozmiar: 67KB, pobierz .PDF)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 31.12.2023r.

 1. Informacje ogólne dotyczące zasad przyznawania świadczenia – (rozmiar: 59KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 29KB, pobierz .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach do 31.12.2023r. na zasadach do 31.12.2023r – (rozmiar: 236KB, pobierz .PDF)
  2. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce – (rozmiar: 82KB, pobierz .PDF)
  3. Dodatkowe informacje służące ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego – (rozmiar: 84KB, pobierz .PDF)
  4. Informacja dotycząca ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz o ochronie danych osobowych – (rozmiar: 84KB, pobierz .PDF)

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU („ZA ŻYCIEM”)

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania – (rozmiar: 38KB, pobierz .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia – (rozmiar: 66KB, pobierz .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia – (rozmiar: 132 KB, pobierz .PDF)
 4. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – (rozmiar: 85KB, pobierz .PDF)
 5. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – (rozmiar: 63KB, pobierz .PDF)
 6. Informacja dla osób składających wniosek – (rozmiar: 34KB, pobierz .PDF)

DRUK DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA POD ODPOWIEDIALNOŚCIĄ KARNĄ

 1. Pobierz – (rozmiar: 68KB, pobierz .PDF

Comments are closed.