INFORMACJA
dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia w celu dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie przyjmuje wnioski w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Druk wniosku można pobrać klikając w link otwierający wzór żądania wydania zaświadczenia1) lub osobiście – wnioski są dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej, ul. Północna 9b, pokój nr 10 (parter).
1)  Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – PDF

Wnioski można składać tylko w formie papierowej od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Dziełu Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 10) bądź wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b z dopiskiem „Czyste powietrze”.

Kontakt z Działem Świadczeń Rodzinnych:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: tel. 32 61 81 798,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem poczty email: ,
 • za pośrednictwem portalu informacyjno–usługowego Empatia,
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek8.00 – 14.00
Wtorek8.00 – 14.00
ŚrodaDZIEŃ  BEZ OBSŁUGI STRON
Czwartek8.00 – 16.00
Piątek8.00 – 13.00

przerwa codziennie od 10.45 do 11.00

Zaświadczenie wydawane jest w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Wzór żądania wydania zaświadczenia, został uregulowany Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020r. poz. 1713).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć
  do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
 2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych;
 3. gospodarstwo domowe tworzą:
  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
 4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
 5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe,
  2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);
 6. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 7. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres miejsca zamieszkania,
  4. numer telefonu wnioskodawcy,
 8. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;
 9. wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b, 43-600 Jaworzno, NIP: 6320008213, REGON: 003451016 – informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanego RODO. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej  http://www.mops.jaworzno.pl, w zakładce RODO.

Comments are closed.