INFORMACJA
dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia w celu dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie przyjmuje wnioski w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”.

Druk wniosku można pobrać klikając w link otwierający wzór żądania wydania zaświadczenia1. lub osobiście – wnioski są dostępne przy wejściu głównym do budynku przy ul. Północnej 9b.

Wnioski można składać w formie papierowej wrzucając je do skrzyni z napisem MOPS znajdującej się przy głównym wejściu do budynku, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tut. Ośrodka bądź wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b z dopiskiem „Czyste powietrze”.

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

Informacje na temat wydania zaświadczenia można uzyskać pod numerem telefonu: 32 61 81 798.

1. Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego – (rozmiar: 544KB, pobierz .PDF)

INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 25 sierpnia 2020r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2020r.

Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej „POŚ”) nowe regulacje w art. 411 ust. 10g – 10s w zakresie obowiązku wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej „NFOŚiGW”) lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwanych dalej „WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwanego dalej „programem”). Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie wydawane jest w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Wzór żądania wydania zaświadczenia, został uregulowany Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:

 1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
 2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. gospodarstwo domowe tworzą:
  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
 4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
 5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
  1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe,
  2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);
 6. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 7. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. adres miejsca zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;
 8. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;
 9. wójt, burmistrz lub prezydent miasta może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej (dyrektora centrum usług społecznych) lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę, do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że: Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, NIP: 6320008213, REGON: 003451016, tel. 32 618-18-40, strona internetowa: http://www.mops.jaworzno.pl e-mail:
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Podane przez Państwa dane są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa. Powierzenie danych odbywa się każdorazowo na mocy zawieranych umów powierzenia. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: tel. 32 618 17 98,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.