Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. śmierć rodzica lub opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia,kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powóź lub klęska inna żywiołowa).

Wsparcie w formie zasiłku szkolnego może zostać udzielone w dwóch postaciach:

  • w formie świadczenia pieniężnego- na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
  • w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny jest przyznawany niezależnie od stypendium szkolnego, co oznacza, że możliwe jest jednoczesne otrzymywane zarówno stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty zasiłku szkolnego rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat tj – 620,00zł (5×124,00zł).

Wnioski dostępne są:

  • w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, pok. 212 (II piętro),

Wnioski do pobrania:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 762 91 86 lub w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych MOPS w Jaworznie, ul Północna 9b (II piętro, pokój 212). Wnioski na przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Comments are closed.