Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w terminie od dnia 01 września 2023r. do dnia 15 września 2023r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024 w ramach „Pomocy materialnej dla uczniów”.

Wsparcie finansowe w formie stypendium szkolnego mogą otrzymać mieszkający na terenie Jaworzna uczniowie i słuchacze, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24.roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie Jaworzna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, inne poszerzające wiedzę ucznia, wyjazdowe edukacyjne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, książek popularno – naukowych, przyborów szkolnych i innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, obuwia i stroju gimnastycznego, komputera, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, opłat za szkołę;
 • w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku biletów miesięcznych refundacja obejmuje tylko osoby uczące się poza miejscem zamieszkania i dokonywana jest na podstawie faktury VAT (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Podstawą wypłaty przyznanego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego jest przedłożenie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów dokumentujących poniesienie kosztów edukacyjnych.

Faktury oraz rachunki na rok szkolny 2023/2024 można zbierać od dnia 11 czerwca 2023 roku.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest, aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież – miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój komunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku.

Przy odbieraniu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Wysokość stypendium:

Stypendium szkolne uzależnione jest od wysokości dochodu na członka rodziny i wynosi nie mniej 111,60 zł i nie więcej 161,20 zł.

Stypendium ulega zwiększeniu o 5 % zasiłku rodzinnego, za każdą okoliczność, o której mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Okres przyznania:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego dokumentujące dochód osiągnięty przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe – umowa zlecenie lub umowa o dzieło.
 • decyzja – renta, emerytura lub świadczenie przedemerytalne.
 • orzeczenie sądu oraz dowód wpłaty- alimenty świadczone na rzecz innych osób.
 • decyzja – dodatek mieszkaniowy.
 • decyzja – dodatek energetyczny.
 • zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne rolników – dochód z gospodarstwa rolnego.
 • oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych w poprzednim roku podatkowym (obecnie za 2022r.) należy udokumentować na podstawie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku. W przypadku gdy działalność nie była prowadzona w poprzednim roku podatkowym należy złożyć oświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • dochody z działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej, oświadczenie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załączniki inne:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
 • wyrok sądowy o rozwodzie lub separacji małżonków
 • orzeczenie sądu o alimentach lub ugoda oraz dowód wypłaty alimentów
 • zaświadczenie od komornika w przypadku otrzymywanych alimentów poprzez egzekucję alimentacyjną za m-c sierpień 2023 r.
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Wnioski dostępne są:

 • w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b pokój 214 (II piętro)

Wnioski do pobrania:


Wnioski należy złożyć począwszy od dnia 01 września 2023r. do dnia 15 września 2023r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie (pokój nr 214 – II piętro)
 • telefonicznie: 32 762 91 86,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.