Informacja ws przystąpienia do realizacji programów „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”
Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

Miasto Jaworzno w roku 2022 przystąpiło do realizacji dwóch nowych programów w ramach rządowego pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

 1. Adresatem jest osoba posiadająca status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej (do 36 miesięcy od ich ukończenia), lub opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą.
 2. Musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności (lub równoważny) lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydanym z tyt. dysfunkcji narządu słuchu (lub równoważny), a także pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Wnioskodawca nie może być właścicielem mieszkania, ani nie może przysługiwać mu spółdzielcze prawo własności do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.
 4. Musi złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
 5. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez Wnioskodawcę, jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy. i ma charakter degresywny
  (od 1 do 24 mies. – 100% kosztów najmu, od 25 do 42 mies. – 70%, od 43 do 60 mies. – 40% kosztów najmu).
 6. Wysokość dofinansowania zależy od sposobu poruszania się Wnioskodawcy. Dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych , ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał. Dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał.
 7. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl

Program „Dostępne mieszkanie”

 1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego.
 2. Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście
  na zewnątrz do poziomu zero. Musi dysponować tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 3. Przedmiotem wniosku jest dopłata do zakupu lub zamiany mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, z którego Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz do poziomu zero.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania to różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu mieszkania przystosowanego, jednak nie może być większa niż iloczyn 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 5. Nabór wniosków trwa do 31.12.2024 r. i odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegóły dotyczące ww. programów zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl

Comments are closed.