organizacje
SAM

Komunikat

W roku bieżącym z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystać mogą niepełnosprawne dzieci oraz osoby dorosłe legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW NABORU WNIOSKÓW

Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 50/2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2024 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON ustalono, że wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.02.2024 r. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2024 r. do 29.03.2024 r. Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2024 r. Wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone negatywnie.

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami przyjmują i rozpatrują wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

a także w ramach rehabilitacji społecznej finansowana jest

 • działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • realizacja zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest podobną formą do pobytu w sanatorium, jednak nie jest świadczeniem zdrowotnym, w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy dofinansowywane są ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat, uczącej się – 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności – 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 20% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej – 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – (rozmiar: 96KB, pobierz .PDF)
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – (rozmiar: 106KB, pobierz .PDF)
Zaświadczenie o stanie zdrowia – (rozmiar: 40KB, pobierz .PDF)
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym – (rozmiar: 56KB, pobierz .PDF)
Pouczenie – (rozmiar: 44KB, pobierz .PDF)

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenia w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijania kontaktów społecznych.

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 • wnioski w ramach powyższego zadania należy składać w formie papierowej w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu informacji z PFRON o wysokości przyznanych środków na dany rok oraz po przyjęciu tych środków w drodze uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na celu całkowitą lub częściową likwidację problemu w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. Maksymalna wartość dofinansowania może wynosić do 95% wartości przedmiotu umowy. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia. Dofinansowanie przysługuje raz na trzy lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym otrzymano dofinansowanie.

Likwidacja barier technicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych. Maksymalna wartość dofinansowania do barier technicznych może wynosić do 95% wartości wnioskowanych urządzeń, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata., licząc od początku roku następującego po roku, w którym otrzymano dofinansowanie.

Do Pobrania:

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz 823 z późn.zm.). O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.

W roku 2024 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2/2024 z dnia 29.01.2024 r. ustalono limity dofinansowania do zakupu:

 • pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, podkładów lub wkładów anatomicznych – 50 % dofinansowania NFZ,
 • cewników, worków do zbiórki moczu – 50 % dofinansowania NFZ,
 • sprzętu stomijnego – 100% limitu NFZ,
 • protez kończyn, a także napraw i wymiany elementów protezy – 100 % limitu NFZ, z wyłączeniem protez dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia oraz dla osób pracujących, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
 • wózków inwalidzkich oraz ich napraw – 100 % limitu NFZz wyłączeniem wózków inwalidzkich dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia oraz dla osób pracujących, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
 • aparatu słuchowego – 100 % dofinansowania NFZ, z wyłączeniem dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia, a także osób pracujących lub osób dorosłych, u których niepełnosprawność z tytułu narządu słuchu powstała przed 18 rokiem życia – jeśli brak informacji w orzeczeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty
 • systemu FM wspomagającego słyszenie – 100 % dofinansowania NFZ.
 • pionizatora – 100 % limitu NFZ

REFUNDACJA ŚRODKÓW ZA ZAKUPIONE W ROKU UBIEGŁYM PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE BĘDZIE DOTYCZYĆ FAKTUR WYSTAWIONYCH I OPŁACONYCH W OSTATNIM KWARTALE 2023 R.

REFUNDACJA FAKTUR OPŁACONYCH WE WCZEŚNIEJSZYM OKRESIE MOŻE ZOSTAĆ ZREALIZOWANA TYLKO I WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, IŻ WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ W OSTATNIM KWARTALE 2023 R. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAWIERAJĄCY WW. FAKTURY, ALE ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH, OTRZYMAŁ NEGATYWNE ROZPATRZENIE.

Wniosek do pobrania:

SPRZĘT REHABILITACYJNY

O dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności o ile zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, przy jednoczesnym aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej. Konieczność zakupu takiego sprzętu określa lekarz w specjalnym zaświadczeniu lekarskim (dołączonym do wniosku). Dochód Wnioskodawcy, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby w rodzinie lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% wartości zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W roku 2024 obowiązują limity do:

 • sprzętu komputerowego – do 80% wartości jednak nie więcej niż 1 500,00 zł. Udzielenie dofinansowania jest możliwe wyłącznie gdy sprzęt komputerowy tworzy zestaw z programami niezbędnymi do rehabilitacji osoby w warunkach domowych. Wysokość dofinansowania do programów wynosi 80% ich wartości. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające schorzenie powodujące znaczne ograniczenia w życiu społecznym. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją, na podstawie której będzie można uznać zasadność udzielenia dofinansowania do ww. sprzętu.
 • rowerka rehabilitacyjnego – do 80 % wartości nie więcej niż 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych),
 • bieżni – do 80 % wartości nie więcej niż 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych),
 • orbitreka – do 80 % wartości nie więcej niż 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych),

Do pobrania:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej celem zajęć prowadzonych przez Warsztat jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samodzielności osób uczestniczących w terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. W Jaworznie istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19.

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON

 • orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kryterium dochodowe 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: 32 618 18 69, 32 618 18 70,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.