MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W JAWORZNIE CZYNNY JEST:

Poniedziałek – Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-16.00
Piątek: 7.00-14.00

obsługa interesantów od WTORKU do PIĄTKU w godzinach:

Poniedziałekdzień wewnętrzny
(bez obsługi stron)
Wtorek8.00 – 14.00
Środa8.00 – 14.00
Czwartek9.00 – 16.00
Piątek8.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • osobiście: ul. Łukasiewicza 7 w Jaworznie,
 • telefonicznie: tel. 32 618 18 28, 32 762 91 98,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W JAWORZNIE informuje, iż do PUNKTU INFORMACYJNEGO zaprasza po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu spotkania

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie w związku z odwołaniem w dniu 16 maja 2022 r. stanu epidemii i ogłoszeniu w jego miejsce stanu zagrożenia epidemicznego informuje, iż orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności: ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH
więcej informacji w załączniku – (rozmiar: 41KB, pobierz .PDF)

Obowiązek informacyjny RODO MZON – (rozmiar: 42KB, pobierz .PDF)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA LEKARZY DO SKŁADU OSOBOWEGO MZON JAWORZNO

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie pilnie poszukuje lekarza o specjalności:

 • lekarz laryngolog

WYMOGI KWALIFIKACYJNE:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja co najmniej pierwszego stopnia

(ewentualnie ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

FORMA WSPÓŁPRACY: umowa zlecenie

MIEJSCE PRACY: siedziba Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie,43-600 Jaworzno, ul. Łukasiewicza 7

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
  • orzeczeń o niepełnosprawności,
  • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

Warunkiem niezbędnym udziału lekarza w posiedzeniach składów orzekających jest powołanie do składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe i złożenie z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach i są bezpłatne. Po spełnieniu ww. wymogów członek miejskiego zespołu otrzymuje zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Członkom miejskiego zespołu zaświadczenie wydaje wojewoda.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie Pani Katarzyna Patucha nr telefonu kontaktowego (32) 618 18 28

Organami powołanymi do orzekania dla celów pozarentowych, tj. w zakresie wydania orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień są Powiatowe/Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako organy I instancji, oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działające jako II instancja – odwoławcza.

Właściwość miejscową Powiatowego/Miejskiego i Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W przypadku osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, właściwość miejscową ustala się według ich miejsca pobytu.
Powiatowy zespół działający w mieście na prawach powiatu, może być nazwany „miejskim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności”.

Z uwagi na powyższe w Jaworznie organem właściwym do wydania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień jest:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Łukasiewicza 7
43-603 Jaworzno

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego ( w przypadku dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych ) albo za ich zgodą – na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wniosek opiekuna ustawowego dziecka.

Wnioski o wydanie orzeczenia dostępne są w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie. Zawierają one:

 • w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia: dane dziecka, dane przedstawiciela ustawowego dziecka, określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia, informacje o sytuacji społecznej i rodzinnej dziecka oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
 • w przypadku wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia: dane osoby zainteresowanej lub dane dziecka, dane przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej lub dziecka, określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia, informacje o sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej oraz oświadczenia osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
 • w przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień: dane osoby zainteresowanej, dane przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia, informacje o sytuacji społecznej i zawodowej osoby zainteresowanej oraz oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego aktualnego orzeczenia.

Natomiast w przypadku zmiany stanu zdrowia, osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności z uwzględnieniem zmiany stanu zdrowia bez zachowania w/w terminu.

Do wniosku o wydanie orzeczenia:

 • o niepełnosprawności dla osób , które nie ukończyły 16 roku życia dołącza się dokumentacje medyczną, w tym: wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.
 • o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia: dołącza się dokumentacje medyczną, w tym: wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.
 • wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie i niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia następuje na posiedzeniu co najmniej dwuosobowego składu orzekającego po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim ( przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego ) i rozmowie z psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem lub pracownikiem socjalnym. W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wniosek rozpatrywany jest jednoosobowo przez lekarza – członka zespołu orzekającego.
Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku, tj. posiedzeniu składu orzekającego, nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia doręcza się osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu – w przypadku orzekania o stopniu niepełnosprawności lub orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień, oraz przedstawicielowi ustawowemu dziecka – w przypadku orzekania o niepełnosprawności. Niestawienie się w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. W terminie 14 dni możliwe jest skuteczne usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu i w efekcie wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia sprawy. O kolejnym – powtórnym terminie rozpatrzenia sprawy powiadamia się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka oraz w sytuacji wycofania wniosku ( również bez uzasadnienia ) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania.

Miejski Zespół Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

 • o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych ( w przypadku orzekania osób, które nie ukończyły 16 roku życia ). Ocena niepełnosprawności dziecka dokonywana jest na podstawie przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia z powodu stanów chorobowych, przekraczającego okres 12 miesięcy, niezdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych takich jak samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie się z otoczeniem, powodującej konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo znacznego zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagającego systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.
 • o zaliczeniu osoby zainteresowanej lub dziecka po ukończeniu 16 roku życia do znacznego stopnia niepełnosprawności. W rozumieniu przepisów w/w ustawy do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokojenie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
 • o zaliczeniu osoby zainteresowanej lub dziecka po ukończeniu 16 roku życia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W rozumieniu przepisów w/w ustawy do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych w celu pełnienia ról społecznych.
 • o zaliczeniu osoby zainteresowanej lub dziecka po ukończeniu 16 roku życia do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W rozumieniu przepisów w/w ustawy do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról, dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień w trybie uproszczonym. W przypadku tego postępowania, stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych orzeczeń, a wskazania zawarte w orzeczeniu ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
 • o odmowie wydania orzeczenia
 • o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Miejski Zespół Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

 • o niepełnosprawności dziecka na czas określony, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia
 • o stopniu niepełnosprawności osoby zainteresowanej na czas określony lub na stałe
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy

W orzeczeniu wydanym przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, określonych przez właściwy symbol cyfrowo- literowy, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;
 • szkolenia, w tym specjalistycznego
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • Prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia lub orzeczenie o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności doręcza się na piśmie za potwierdzeniem odbioru nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Od wydanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie orzeczeń, za wyjątkiem orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach , za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie. Z kolei orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach może być zaskarżone w terminie 30 dni od daty jego doręczenia do Sadu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach, za pośrednictwem organu, który je wydał.

Od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień zgodnie z w/w ustawą nie służy zainteresowanemu odwołanie.
Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od kosztów i opłat sądowych.

Jeśli sąd – rozpatrując odwołanie od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – orzekł w zakresie żądania strony, tj. ustalił niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności strony, wyrok taki należy respektować i wykonać.
Ponieważ w obowiązujących przepisach brakuje jednoznacznego wskazania organu właściwego do wykonania wyroku sądu w sprawach z zakresu orzekania o niepełnosprawności – należy przyjąć, że wyroki te zastępują orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Zatem prawomocny wyrok sądu zaliczający osobę do osób niepełnosprawnych daje podstawę – stosownie do art. 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe – do traktowania tej osoby jako osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – (rozmiar: 34KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – (rozmiar: 152KB, pobierz .PDF)
 3. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – (rozmiar: 155KB, pobierz .PDF)
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dorosły – (rozmiar: 91KB, pobierz .PDF)
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dziecko – (rozmiar: 91KB, pobierz .PDF)
 6. Nowy wniosek o wydanie karty parkingowej – (rozmiar: 297KB, pobierz .PDF)
 7. Informacja dot. kart parkingowych – (rozmiar: 226KB, pobierz .PDF)
 8. Wybrane ulgi i uprawnienia dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – (rozmiar: 149KB, pobierz .PDF)
 9. Wybrane ulgi i uprawnienia dla osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – (rozmiar: 135KB, pobierz .PDF)
 10. Wybrane ulgi i uprawnienia dla osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności – (rozmiar: 155KB, pobierz .PDF)
 11. Wybrane ulgi i uprawnienia dla osoby do 16-go roku życia – (rozmiar: 172KB, pobierz .PDF)

INFORMACJA

W SPRAWIE NIEZAMIESZCZANIA W ORZECZENIU O STOPNIU

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OD DNIA 27 CZERWCA 2018 R. SYMBOLU

PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 02-P

W dniu 27 czerwca 2018 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r.sygn. akt. SK 19/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1241), na podstawie którego powiatowe oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły prawo do wpisywania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności “02-P – choroby psychiczne”.

Powyższe oznacza, iż od dnia 27 czerwca 2018 r. obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności “02-P” w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydawanym osobom powyżej 16 roku życia.

Żaden zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zarówno powiatowy/miejski jak i wojewódzki oraz sąd pracy i ubezpieczeń społecznychnie może zatem od tej daty wydać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności “02-P”.

Konsekwencją przedmiotowego wyroku jest brak możliwości wpisania symbolu przyczyny niepełnosprawności “02-P” również na żądanie/wniosek osoby orzekanej.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie posiadają także prawa do wydawania żadnych zaświadczeń wskazujących na występowanie u osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane od dnia 27 czerwca 2018 r. schorzeń oznaczonych symbolem “02-P”

Przewiduje się, iż sytuacja powyższa potrwa do czasu wprowadzenia w życie nowych przepisów prawa, które uregulują kwestie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem “02-P” zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r.

Comments are closed.