Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” udzielają pracownicy:

  • osobiście: ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie,
  • telefonicznie: tel. 32 762 91 85,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESPNiezbędne informacje uzyskać można również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dostępny jest Informator o Uprawnieniach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” z dnia 4 listopada 2016 r.
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.