Aktualności|

PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

  1. Adresatem jest osoba posiadająca status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej (do 36 miesięcy od ich ukończenia), lub opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo wychowawczą.
  2. Musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności (lub równoważny) lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydanym z tyt. dysfunkcji narządu słuchu (lub równoważny), a także pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Wnioskodawca nie może być właścicielem mieszkania, ani nie może przysługiwać mu spółdzielcze prawo własności do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.
  4. Musi złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
  5. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez Wnioskodawcę, jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy. i ma charakter degresywny
    (od 1 do 24 mies. – 100% kosztów najmu, od 25 do 42 mies. – 70%, od 43 do 60 mies. – 40% kosztów najmu).
  6. Wysokość dofinansowania zależy od sposobu poruszania się Wnioskodawcy. Dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych , ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał. Dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dany kwartał.
  7. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl

Comments are closed.