Aktualności, Bez kategorii|

Chcemy podzielić się z Wami wspomnieniami z ważniejszych wydarzeń, które były realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu roku 2023. Przyjrzyjmy się razem, co działo się u nas:

👨‍👩‍👧 W mijającym roku asystenci rodziny zrealizowali, dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, innowacyjny projekt: „Sięgaj po Więcej”. W ramach projektu asystenci rodziny przeprowadzili kilkanaście spotkań warsztatowych dla rodziców z udziałem ich dzieci.

Spotkania dla rodzin zostały stworzone z myślą o wszystkich rodzicach i opiekunach, którzy natrafiają na rożne trudności wychowawcze na kolejnych etapach rozwoju dzieci. Dzięki projektowi uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w obszarze wychowawczym, a także nabyli umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt zakończyła wycieczka integracyjna do malowniczych rejonów Jury Krakowsko – Częstochowskiej, będącej perłą małopolski, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (Oddział w Jaworznie).

🤝W ramach profilaktyki uzależnień, w bieżącym roku prowadzone były zajęcia informująco-edukacyjne dla osób, które przebywały w noclegowni dla osób bezdomnych w Jaworznie oraz w mieszkaniach treningowych i mieszkaniu wspomaganym. Adresatami były osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, zagrożone uzależnieniem. W zajęciach brały udział 33 osoby.

Celem zajęć było dostarczenie wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej, mechanizmów uzależnienia, uświadomienie szkodliwości działania alkoholu, strat społecznych, moralnych i ekonomicznych. Zajęcia skupiały się na poprawie funkcjonowania w społeczeństwie, życiu codziennym, nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami oraz akceptacją siebie. Nadrzędnym celem zajęć było zmotywowanie do utrzymywania abstynencji, korzystania z różnych form pomocy dla osób uzależnionych m.in. podjęcia leczenia odwykowego, wsparcia grup AA.

Zajęcia były finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

👩‍🦳🧑‍🦳Program „Senior+” jak co roku cieszy się ogromną popularnością wśród jaworznickich Seniorów. Z radością obserwujemy jak osoby starsze 60+, nieaktywne zawodowo, korzystają ze wsparcia oferowanego w naszych placówkach: Klubie Senior+ przy ul. Bocznej 7k, Klubie Senior+ przy ul. Matejki 24d oraz w Dziennym Domu Senior+, który jest zlokalizowany w Jaworznie Szczakowej, przy ul. Jagiellońskiej 18. W roku 2023 Seniorzy uczestniczyli w seansach filmowych, wycieczkach i piknikach, w nauce śpiewu, w lekcjach tańca, korzystali ze wsparcia psychologa, fizjoterapeuty oraz specjalisty ds. treningu pamięci.

♿ Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, które realizujemy już od 2020 roku jest Program „Opieka Wytchnieniowa”. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. W tym roku wsparciem zostało objętych ponad 40 opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

👩‍🏫 Nowym, zupełnie pilotażowym projektem zostały w roku 2023 objęte osoby doświadczające kryzysu psychicznego. Projekt realizowany był w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Od zależności ku samodzielności ” – edycja 2023. Celem głównym Programu było umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, nie są w stanie samodzielnie pokonać. Objęliśmy wsparciem 34 osoby, które korzystały z warsztatów grupowych, w tym również dla opiekunów osób będących w kryzysie. Osoby korzystały z indywidualnych konsultacji z psychologiem, psychiatrą, pomocy doradcy zawodowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. Zwieńczeniem projektu był piknik dla uczestników, zorganizowany w jaworznickiej Geosferze.

👪 W czerwcu 2023 zakończyła się realizacja projektu: „Nowy wymiar pieczy zastępczej – rozwój usług społecznych w Jaworznie”. Projekt dedykowany był dzieciom, młodzieży oraz rodzicom zastępczym. W roku 2023 uczestnicy projektu brali udział w nauce pływania, korepetycjach, wycieczkach, wyjazdach do teatru, korzystali ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zorganizowano niezmiernie ciekawą konferencję pn. „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” . Plan konferencji obejmował prezentacje-wykłady eksperckie, mające na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

🎄 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, Ambasadora Zakonu Maltańskiego w Polsce Nielsa Lorijna oraz Prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Jacka Tarnowskiego, po raz ósmy odbył się w naszym mieście „Opłatek Maltański”. Na spotkanie przy wspólnej modlitwie i błogosławieństwie księdza prałata Eugeniusza Cebulskiego i księdza wikarego Pawła Łajcy zaproszono podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie – osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne. Dla wielu z tych osób możliwość wzięcia udziału w Opłatku Maltańskim jest jedyną szansą na poczucie świątecznej atmosfery Bożego Narodzenia. Przy wigilijnym stole nie zabrakło również wspólnego kolędowania przy choince i spotkania ze św. Mikołajem.

👏 Serdeczne dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom, które wsparły nasze inicjatywy i tworzyły razem z nami te projekty i wydarzenia. Niech nadchodzący rok będzie równie pełen kolejnych wartościowych inicjatyw. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! 👏

Comments are closed.