Aktualności|

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie (parter – pokój nr 9)
 • telefonicznie: tel. 32 61 81 835, 32 61 81 786
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b,
  43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP
PONIEDZIAŁEK8:00 – 14:00
WTOREK8:00 – 14:00
ŚRODA8:00 – 14:00
CZWARTEK8:00 – 16:00
PIĄTEK8:00 – 13:00
CODZIENNIE PRZERWA 10:45 do 11:00

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • tradycyjnie (papierowo) w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie przy ul. Północnej 9B pokój nr 9.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie przy ul. Północnej 9B (pokój nr 9)lub można go pobrać poniżej:

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu oraz podpisaniu druku wniosku (dot. wersji papierowej).
We wniosku wpisz adres poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego, w przypadku braku adresu (e-mail) informacja o przyznaniu dodatku nie będzie wysłana.
Proszę o podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego, co znacznie ułatwi kontakt w przypadku konieczności jego uzupełnienia.

Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł. w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł. na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022r.)
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy
  z dnia 26 lipca 1991r. podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z wykazem załączonym we wniosku)
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

GOSPODARSTWO DOMOWE JEDNOOSOBOWE – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

GOSPODARSTWO DOMOWE WIELOOSOBOWE – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 • 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA: Dodatek podwyższony przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (tzw. CEEB).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

DODATEK OSŁONOWY przysługuje (jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej):

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023 r. poz. 547), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 17 grudnia 2023r. o dodatku osłonowym (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz.759)
 2. rozporządzenie Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. 2024, poz. 59)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północnej 9b, 43-600 Jaworzno, NIP: 6320008213, REGON: 003451016 – informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanego RODO. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej http://www.mops.jaworzno.pl, w zakładce RODO.

Do postępowania w sprawie dodatku osłonowego Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2023r o dodatku osłonowym (tekst jednolity: Dz.U. 2023r., poz. 759) w związku z art. 411 ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2024r., poz. 54) w związku z art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 2023r., poz. 390 ze zm.).

Comments are closed.