Aktualności|

Jaworzno, dnia 13.11.2023 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż od dnia 30.11.2023 r. rozpoczął się
nabór wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.
  62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez
  umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
  wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem
  opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym
  zakresie.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA DOSTĘPNE SĄ POD LINKIEM :
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramachprogramu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznejopieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnegoedycja-2024


Kontakt ws rekrutacji
do Programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024 pod numerami telefonu :
Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
tel. 32 618 18 72 lub 32 618 18 39 lub 32 618 18 78 | @:

Comments are closed.