Aktualności|

21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośródek Pomocy Społeczne w Jaworznie.

Najważniejsze informacje:

 • O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Aby otrzymać ww. świadczenie należy:

 • ogrzewać swoje gospodarstwo domowe paliwem gazowym,
 • zgłosić lub wpisać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ogrzewanie gazowe jako ogrzewanie główne w swoim gospodarstwie domowym. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,
 • być odbiorcą paliwa gazowego, tj. ponosić koszty jego zakupu zgodnie z fakturą.
 • Refundacji podlega podatek VAT od paliw gazowych tj. m. in. gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej. Co za tym idzie, refundacja nie dotyczy skroplonego gazu LPG ani ogrzewania dostarczanego z sieci miejskiej (MPEC).

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT nastąpi z opłaconej faktury za gaz zużyty w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot podatku VAT można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej i każdej kolejnej faktury za paliwa gazowe w ww. okresie.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 • Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.
 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Wniosek można złożyć w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP – adres skrytki: /mopsjaw/skrytkaESP) lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Comments are closed.