Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin dziecka niepełnosprawnego oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kto może skorzystać z uprawnień?

Z uprawnień wynikających z cytowanej ustawy mogą skorzystać:

  • każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
  • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
  • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Koordynacja asystenta rodziny

Poradnictwo dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie lekarskie, koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przydzielenie asystenta rodziny odbywa się na wniosek złożony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Wsparcie asystenta przydziela się bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Koordynacja polega na:

  • opracowaniu katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów, lecz z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Załączniki do pobrania:

Comments are closed.