Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Świadczenia Rodzinne

adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Północna 9b
tel. do Działu Świadczeń Rodzinnych 32 61 81 786

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie z siedzibą przy ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, NIP: 6320008213, REGON: 003451016, tel. (0-32) 618-18-40, fax (0-32) 618-18-41, strona internetowa: http://www.mops.jaworzno.pl, e-mail: mops@mops.jaworzno.pl.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kinga@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.
Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. Podane przez Państwa dane są przetwarzane w zakresie minimalnym na podstawie aktualnych przepisów prawa. Powierzenie danych odbywa się każdorazowo na mocy zawieranych umów powierzenia.
Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę -z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

KOMUNIKATY

 1. Komunikat w sprawie okresu zasiłkowego 2019/2020 - (plik .PDF)
 2. Komunikat w sprawie godzin przyjmowania petentów - (plik .PDF)

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - (plik .PDF)

DRUKI WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego; - (plik .PDF)
 2. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - (plik .PDF)
 3. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego; - (plik .PDF)
 4. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 5. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego; - (plik .PDF)
 6. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego; - (plik .PDF)
 7. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia tzw. „Za życiem” - (plik .PDF)
 8. druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną - (plik .PDF)

druki są dostępne również w pok. nr 10 w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Jaworznie.

Kompletne wnioski należy składać w pokojach numer: od 12 do 15, zgodnie z podziałem podanym na drzwiach pokoi.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania na okres zasiłkowy 2019/2020 - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2019/2020 (obowiązuje od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.) - (plik .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - (plik .PDF)
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - (plik .PDF)
  5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - (plik .PDF)
  6. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

”BECIKOWE", CZYLI JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wykaz dokumentów obowiązujących od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.) - (plik .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - (plik .PDF)
  2. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - (plik .PDF)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
  5. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2019/2020 (obowiązuje od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.) - (plik .PDF)
 3. Formularze wniosku i oświadczeń:
  1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - (plik .PDF)
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
  4. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl