ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Pieniężne
  1. Zasiłek stały
  2. Zasiłek okresowy
  3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 2. Niepieniężne
  1. praca socjalna,
  2. sprawienie pogrzebu,
  3. schronienie,
  4. posiłek,
  5. niezbędne ubranie,
  6. wykaz detalicznych punktów handlowych – (rozmiar: 48KB, pobierz .PDF)

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z n/w okoliczności:

 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezdomność,
 4. bezrobocie,
 5. niepełnosprawność,
 6. długotrwała lub ciężka choroba,
 7. przemoc w rodzinie,
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizm lub narkomania,
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł.

Zasiłek stały

przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Wysokość zasiłku stałego ustala się na podstawie:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.000 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

1. zakupu żywności,

2. zakupu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

3. zakupu leków

4. leczenia,

4. zakupu wyrobów medycznych,

5. zakupu ogrzewania, w tym opału,

6. zakupu odzieży i obuwia ,

7. zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

8. drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

9. pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

 1. Wniosek – zgłoszenie o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 2. Wywiad środowiskowy – sporządzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o pomoc, w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.
 3. Wydanie decyzji.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej.

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.

ODBIÓR ŚWIADCZEŃ W MOPS:

Odbiór przyznanego zasiłku w formie pieniężnej następuje tylko za pośrednictwem poczty lub na konto bankowe wskazane we wniosku o pomoc społeczną.

Kasa w tut. MOPS, ul. Północna 9b czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Po odbiór przyznanego zasiłku w formie bonów towarowych należy zgłaszać się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie – Dział Realizacji Świadczeń Społecznych, ul. Północna 9b, pok. 214 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z decyzją i dowodem osobistym.

Bon towarowy upoważnia do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych z wyjątkiem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Realizacja bonów towarowych musi odbywać się w wyznaczonych detalicznych punktach handlowych rozmieszczonych na terenie miasta Jaworzna.

Po odbiór zasiłku przyznanego w formie talonów do jadłodajni należy zgłaszać się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie – Dział Realizacji Świadczeń Społecznych, ul. Północna 9b, pok. 212 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z decyzją i dowodem osobistym.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: 32 618 18 75,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Do pobrania:

 1. Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – (rozmiar: 115KB, pobierz .PDF)
 2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – (rozmiar: 151KB, pobierz .PDF)
 3. Wzór upoważnienia do kasy – (rozmiar: 61KB, pobierz .PDF)
 4. Wzór wniosku o zaświadczenie z DRS – (rozmiar: 95KB, pobierz .PDF)

Comments are closed.