Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Świadczenia Pieniężne i Rzeczowe

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Pieniężne

 1. Zasiłek stały
 2. Zasiłek okresowy
 3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

II. Niepieniężne

 1. praca socjalna,
 2. sprawienie pogrzebu,
 3. schronienie,
 4. posiłek,
 5. niezbędne ubranie,
 6. wykaz detalicznych punktów handlowych - (pobierz .PDF)

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z n/w okoliczności:

 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezdomność,
 4. bezrobocie,
 5. niepełnosprawność,
 6. długotrwała lub ciężka choroba,
 7. przemoc w rodzinie,
 8. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 9. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizm lub narkomania,
 14. zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 15. klęska żywiołowa lub ekologiczna.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528 zł.

Zasiłek stały

przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Wysokość zasiłku stałego ustala się na podstawie:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na:

 1. zakup żywności
 2. zakup leków i leczenia
 3. zakup opału
 4. zakup odzieży i obuwia

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

PRODEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

 1. Wniosek - zgłoszenie o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne) przez osobę zainteresowaną, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 2. Wywiad środowiskowy - sporządzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o pomoc, w miejscu zamieszkania klienta w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.
 3. Wydanie decyzji.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.

Odbiór świadczeń w MOPS w przypadku braku konta bankowego

Po odbiór przyznanego zasiłku w formie pieniężnej należy zgłaszać się osobiście do KASY w tut. MOPS, ul. Północna 9b w wyznaczonym terminie w godzinach od 10.00 do 13.00 z decyzją i dowodem osobistym.

Odbiór zasiłku w KASIE przez inną osobę, niż wskazana w decyzji, wyłącznie za okazaniem upoważnienia.

Po odbiór przyznanego zasiłku w formie niepieniężnej należy zgłaszać się osobiście do MAGAZYNU w tut. MOPS, ul. Północna 9b w każdy wtorek w godzinach od 7.30 do 10.00 z decyzją i dowodem osobistym.

Odbiór zasiłku z MAGAZYNU przez inną osobę, niż wskazana w decyzji, wyłącznie za okazaniem upoważnienia.

Po odbiór przyznanego zasiłku w formie bonów towarowych należy zgłaszać się osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie - Dział Realizacji Świadczeń Społecznych, ul. Północna 9b, pok. 214 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z decyzją i dowodem osobistym.

Bon towarowy upoważnia do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych z wyjątkiem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Realizacja bonów towarowych musi odbywać się w wyznaczonych detalicznych punktach handlowych rozmieszczonych na terenie miasta Jaworzna.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl