Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Alimentacyjnych:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: tel. 32 618 17 90,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO MOŻNA SKŁADAĆ NA JEDEN Z PONIŻSZYCH SPOSOBÓW:

 • Przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin empatia.mpips.gov.pl o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP – od 1 lipca br.
 • Złożyć bezpośrednio w MOPS (ul. Północna 9 B) w godzinach jego urzędowania – od 1 sierpnia br.

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TEMAT:

 1. Informacje i terminy składania wniosków
 2. Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 4. Wzory wniosków i oświadczeń
 5. Informacja dla dłużników alimentacyjnych

INFORMACJE I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH informuje, iż nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października br. a kończy 30 września roku następnego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 sierpnia
do dnia 31 sierpnia danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października
tego roku.
Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września
do dnia 30 września danego roku,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada
tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 B
Dział Świadczeń Alimentacyjnych (pokój nr 1, 16 i 17 – parter budynku)

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Alimentacyjnych pod numerami telefonów:

W okresie od 01-08-2023 r. do 31-10-2023 r.

(032) 61-81-836 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery A – Ka
(032) 61-81-790 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery Ke – Pa
(032) 61-81-942 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery Pe – Ż

W okresie od 01-11-2023 r. do 31-08-2024 r.

(032) 61-81-790 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery K – Ż
(032) 61-81-836 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery A – J

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek – wtorek od 8:00 do 14:00

środa – dzień bez obsługi stron

czwartek od 8:00 do 16:00

piątek od 8:00 do 13:00

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja
okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1300 z późn. zm.) oznacza egzekucję,
w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności
z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe,
w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji
alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł. W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego progu 1209 zł zastosowanie będzie miała zasada „złotówka za złotówkę”.

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utraci prawa do świadczeń i będzie mogła je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada ma zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 1209 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Więcej informacji na temat postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi – Fundusz alimentacyjny.

WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Formularze wniosków i pozostałych druków w wersji papierowej można pobrać z stanowiska przy głównym wejściu do budynku MOPS Jaworzno, ul Północna 9b w godzinach pracy ośrodka.

 1. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące – oryginał,
 2. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2022 r. na rzecz osoby uprawnionej oraz informację od kiedy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – oryginał,
 3. Kserokopia wyroku sądowego o alimenty, ugody sądowej, zabezpieczenia o alimenty oraz wyroku rozwodowego lub separacji,
 4. W przypadku zatrudnienie w 2022 r. kserokopię PIT – 11 za 2022 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. W przypadku zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – oryginał,
 6. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, kserokopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 7. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawarta przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, wraz z odpisem orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub zaświadczenie od komornika w przypadku płacenia alimentów za jego pośrednictwem,
 8. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (umowa zlecenie, świadectwo pracy, PIT – 11 za 2022 r.) – kserokopia,
 9. W przypadku uzyskania dochodu kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty według określonego wzoru zaświadczenia,
 10. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia nieuczęszczające do szkoły lub szkoły wyższej) – kserokopia,
 11. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – kserokopia,
 12. Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

“Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WZORY WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – (rozmiar: 174KB, pobierz .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – (rozmiar: 89KB, pobierz .PDF)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – (rozmiar: 78KB, pobierz .PDF)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów – (rozmiar: 87KB, pobierz .PDF)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny – (rozmiar: 56KB, pobierz .PDF)
 6. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie  – (rozmiar: 34KB, pobierz .PDF)
 7. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – (rozmiar: 107KB, pobierz .PDF)
 8. Wykaz wymaganych dokumentów – (rozmiar: 206KB, pobierz .PDF)

INFORMACJA DLA DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Informacji na temat postępowania wobec dłużników alimentacyjnych udzielają pracownicy Działu Świadczeń Alimentacyjnych pod numerami telefonów:

(032) 61-81-942 – litery K – Ż
(032) 61-81-836 – litery A – Ł

1. Obowiązek zwrotu świadczeń przez dłużnika

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej do alimentów są świadczeniami zwrotnymi. Obowiązek zwrotu równowartości należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do świadczeń, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ciąży na dłużniku alimentacyjnym, czyli osobie zobowiązanej do alimentów tytułem wykonawczym.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Egzekucja pozostałych zobowiązań alimentacyjnych dłużnika tj. należności powstałych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego jest nadal prowadzona przez komornika sądowego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany regulować wszelkie należności z tytułu alimentów za pośrednictwem organu egzekucyjnego (Komornika Sądowego).

2. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30–dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;
 2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika: wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

 1. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 2. po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy:

 • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy tj. dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy oraz dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów

lub:

 • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Comments are closed.