Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Świadczenia Alimentacyjne

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny empatia.mpips.gov.pl o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Informacje i terminy składania wniosków
 2. Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. Terminy składania wniosków
 4. Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 5. Wzory wniosków i oświadczeń
 6. Informacja dla dłużników alimentacyjnych

INFORMACJE

Komunikat w sprawie okresu świadczeniowego 2019/2020

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH informuje, iż nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2019 roku, a kończy 30 września 2020 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, Dział Świadczeń Alimentacyjnych (pok. 1, 16 i 17 na parterze).

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Alimentacyjnych pod numerami telefonów:

(032) 61-81-836 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery A – J (pokój nr 17)

(032) 61-81-790 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery K – P (pokój nr 1)

(032) 61-81-942 – informacja – wydawanie wniosków– przyjmowanie wniosków – litery R – Ż (pokój nr 16)

Godziny przyjmowania wniosków w okresie wakacji tj. od lipca do sierpnia:
poniedziałek - wtorek od 8:00 do 14:00
czwartek od 9:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 13:00

Godziny przyjmowania wniosków w okresie września do czerwca następnego roku:
poniedziałek - wtorek od 8:00 do 14:00
czwartek od 9:00 do 17:00
piątek od 8:00 do 14:00

ŚRODA – dzień wewnętrzny – bez obsługi stron


Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.) oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. – dotyczy wniosku o świadczenie alimentacyjne na okres 2018/2019.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. – dotyczy wniosku o świadczenie alimentacyjne na okres 2019/2020.

UWAGA: w przypadku składania wniosków o świadczenie alimentacyjne na okres 2018/2019 dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczyć 725 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Więcej informacji na temat postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi → Fundusz alimentacyjny.

dokumenty do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub jej przedstawiciela ustawowego (do wglądu);
 2. skrócony akt urodzenia dzieci (dokument potwierdzający wiek dziecka, na które są zasądzone alimenty- do wglądu);
 3. dane dotyczące członków rodziny: data urodzenia, PESEL;
 4. oświadczenie osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej;
 5. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (od komornika) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 6. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (od komornika ) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2018 r. na rzecz osoby uprawnionej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone), oraz informację od kiedy prowadzone jest postępowanie;
 7. w przypadku zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

 8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 9. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację (do wglądu);
 10. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
 11. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego członka rodziny :
  1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych w 2018 r., jeżeli osoba rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej;
  2. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu;

 12. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 13. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego dzierżawę, na podstawie zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 14. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolnicza spółdzielnię produkcyjną;
 15. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny ;
 16. wysokość kwoty otrzymanej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci wypłacony w 2018 r.)
 17. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
 18. w przypadku uzyskania dochodu dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
 19. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 20. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia nieuczęszczające do szkoły lub szkoły wyższej);
 21. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia;

Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany będzie do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wzory wniosków i oświadczeń

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (plik .PDF)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (plik .PDF)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów - (plik .PDF)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny  - (plik .PDF)
 6. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie – (plik .PDF)
 7. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – (plik .PDF)

Informacja dla dłużników alimentacyjnych

1. Obowiązek zwrotu świadczeń przez dłużnika

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone osobie uprawnionej do alimentów są świadczeniami zwrotnymi. Obowiązek zwrotu równowartości należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do świadczeń, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie ciąży na dłużniku alimentacyjnym, czyli osobie zobowiązanej do alimentów tytułem wykonawczym.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Egzekucja pozostałych zobowiązań alimentacyjnych dłużnika tj. należności powstałych z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego jest nadal prowadzona przez komornika sądowego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany regulować wszelkie należności z tytułu alimentów za pośrednictwem organu egzekucyjnego (Komornika Sądowego).

2. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;
 2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika: wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie sie ostateczna, organ właściwy dłużnika:

 1. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137, z późn. zm.),
 2. po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, gdy:

 • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy tj. dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy oraz dłużnik przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów

lub:

 • nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl