Stypendium Prezydenta Miasta

Prezydent Jaworzna funduje stypendia dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. 

Stypendium Prezydenta Miasta

Stypendium może być przyznane uczniowi, mającemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe oraz posiadającemu co najmniej bardzo dobrą ocenę roczną z zachowania, a w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim;
  • laureatowi konkursu interdycyplinarnego lub przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi uzyskującemu wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniającemu się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
  • uczniowi posiadającemu wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.

O udzielenie stypendium danemu uczniowi można się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego klasy IV szkoły podstawowej.

Uczeń, który otrzymał stypendium, ma prawo do ponownego ubiegania się o nie w latach następnych, na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.

Więcej informacji:

Wydział Edukacji (ul. Dwornickiego 5), tel. 32 61 81 688.