Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Stypendia SzkolneMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w terminie od dnia 01 września 2022r. do dnia 15 września 2022r. rozpocznie nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023 w ramach „Pomocy materialnej dla uczniów”.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać mieszkający na terenie Jaworzna uczniowie i słuchacze, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24.roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie Jaworzna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, inne poszerzające wiedzę ucznia, wyjazdowe edukacyjne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, książek popularno - naukowych, przyborów szkolnych i innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia szkolnego, obuwia i stroju gimnastycznego, komputera, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów komputerowych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w tym w szczególności kosztów: dojazdu do szkoły, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, opłat za szkołę;
 • w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.+

W przypadku biletów miesięcznych refundacja obejmuje tylko osoby uczące się poza miejscem zamieszkania i dokonywana jest na podstawie faktury VAT (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Podstawą wypłaty przyznanego świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego jest przedłożenie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów dokumentujących poniesienie kosztów edukacyjnych.

Faktury oraz rachunki na rok szkolny 2022/2023 można zbierać od dnia 11 czerwca 2022 roku.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest, aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację "szkolne” lub "sportowe”.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój komunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku.

Przy odbieraniu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Wysokość stypendium:

Stypendium szkolne uzależnione jest od wysokości dochodu na członka rodziny i wynosi najmniej 111,60 zł i najwięcej 161,20 zł.

Stypendium ulega zwiększeniu o 5 % zasiłku rodzinnego, za każdą okoliczność, o której mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł.

Okres przyznania:

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolnego dokumentujące dochód osiągnięty przez wszystkich członków gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku:

 1. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
 2. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe - umowa zlecenie lub umowa o dzieło.
 3. decyzja - renta, emerytura lub świadczenie przedemerytalne.
 4. orzeczenie sądu oraz dowód wpłaty- alimenty świadczone na rzecz innych osób.
 5. decyzja - dodatek mieszkaniowy.
 6. decyzja – dodatek energetyczny.
 7. zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne rolników - dochód z gospodarstwa rolnego.
 8. oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów.
 9. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych w poprzednim roku podatkowym (obecnie za 2021r.) należy udokumentować na podstawie zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku. W przypadku gdy działalność nie była prowadzona w poprzednim roku podatkowym należy złożyć oświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • dochody z działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej:zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej, oświadczenie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załączniki inne:

 1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
 2. wyrok sądowy o rozwodzie lub separacji małżonków
 3. orzeczenie sądu o alimentach lub ugoda oraz dowód wypłaty alimentów
 4. zaświadczenie od komornika w przypadku otrzymywanych alimentów poprzez egzekucję alimentacyjną za m-c sierpień 2021r.
 5. orzeczenie o niepełnosprawności
 6. oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów

Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Wnioski dostępne są:

 1. w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b pokój 212 (II piętro)
 2. na stronie internetowej MOPS w Jaworznie – mops.jaworzno.pl (Świadczenia Społeczne - stypendia - DRS)

Wnioski należy złożyć od dnia 01 września 2022r. do dnia 15 września 2022r. w MOPS w Jaworznie, ul.Północna 9b w pokoju 212- II piętro w godzinach od 7.00 do 15.000, e-mailem na adres: lub za pośrednictwem Poczty.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 762 91 86 w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych MOPS w Jaworznie, ul Północna 9b.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. śmierć rodzica lub opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia,kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powóź lub klęska inna żywiołowa).

Wsparcie w formie zasiłku szkolnego może zostać udzielone w dwóch postaciach:

 • w formie świadczenia pieniężnego- na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
 • w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny jest przyznawany niezależnie od stypendium szkolnego, co oznacza, że możliwe jest jednoczesne otrzymywane zarówno stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty zasiłku szkolnego rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat tj.- 620,00zł (5x124,00zł).

Wnioski dostępne są:

 • w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, pok. 212 (II piętro),
 • na stronie internetowej MOPS w Jaworznie – mops.jaworzno.pl (Świadczenia Społeczne - stypendia - DRS)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 762 91 86 lub w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych MOPS w Jaworznie, ul Północna 9b (II piętro, pokój 212). Wnioski na przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl