KARTA DUŻEJ RODZINY

Rządowy Program Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin
wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych
. Jej posiadacze mają
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Program Karta Dużej Rodziny realizowany jest od dnia 16 czerwca 2014 roku. Wnioski są przyjmowane i rejestrowane na bieżąco w Systemie Informatycznym Karta Dużej Rodziny. Zamówienia wysyłane są do PWPW sukcesywnie

Z wnioskiem o przyznanie KDR może wystąpić jedna osoba dla całej rodziny posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek może wypełnić każdy pełnoletni jej członek. O KDR dla rodziców, których dzieci są już dorosłe, mogą wnioskować także dzieci.

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej nie ukończyło 18. roku życia albo nie ukończyło 25. roku życia – w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzic, któremu przyznano kartę, nie traci prawa do jej posiadania, pomimo utraty tych uprawnień przez dzieci, drugiego rodzica lub małżonka.

Dziecko, które posiada uprawnienia do korzystania z karty, nie traci ich, pomimo utraty tych uprawnień przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej

Osoba, która straciła uprawnienia do posiadania Karty ma obowiązek zwrócić Kartę do organu, który Kartę wydał.

Wnioski o przyznanie KDR składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Jaworznie, ul. Północna 9B, pokój 15. Do wniosku dołącza się oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej (dot. obojga rodziców, niezależnie od wieku dzieci), w przypadku wniosku o przedłużenie terminu ważności Karty dziecka – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki. Wniosek i załączniki dostępne są poniżej tekstu.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną – za pomocą system teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (portal Emp@tia), uwierzytelniając wniosek za pomocą profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

UWAGA

Do wniosku o wydanie duplikatu Karty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu oraz oświadczenie o utracie Karty (do pobrania poniżej).

Od dnia 01.03.2024 r. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 15,00 zł, natomiast za domówienie Karty tradycyjnej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej została już wcześniej udostępniona elektroniczna forma Karty, opłata wynosi 10,00 zł. Opłatę można uiścić w kasie MOPS lub przelewem.

Nr konta, na jakie należy dokonać opłaty:

59 1030 1159 0000 0000 9206 1035

Karty wydawane są:

 • rodzicom i małżonkom rodziców – bezterminowo,
 • dzieciom poniżej 18. roku życia – do ukończenia 18 r. życia,
 • dzieciom od 18 do 25 roku życia – do 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki w szkole lub szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na okres ważności orzeczenia.

Karta wydawana jest do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Odbiór Karty następuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9B, pokój 15, po otrzymaniu sms-a z informacją potwierdzającą, że Karta oczekuje na odbiór i wskazanym terminem odbioru.

Od dnia 9 czerwca 2021 r., po nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, że nie trzeba już wnioskować o domówienie elektronicznej formy Karty, a każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny może korzystać z elektronicznej formy Karty dzięki praktycznej aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), korzystają wyłącznie z Kart
tradycyjnych.

Aplikacja mObywatel jest dostępna bezpłatnie na systemy Android i iOS.

W aplikacji mObywatel znajduje się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr, na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych:

 • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
 • telefonicznie: tel. 32 618 18 37,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Do Pobrania:

Comments are closed.