Rada Pożytku Publicznego

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
  • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
  • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
  • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
  • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Do Gminnej Rady wybrani zostali:

– z ramienia Rady Miejskiej:
    1. Ewa Zuber,
    2. Anna Lichota,

– z ramienia Prezydenta Miasta Jaworzna:
    1. Mariola Dudek – p.o. Naczelnika Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej,
    2. Krystyna Bojęś – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej.
       
– oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
    1. Mirosław Kempka  – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Ratownik Górniczy”,
    2. Anna Kępka – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Koła w Jaworznie,
    3. Łukasz Michael – Stowarzyszenie “Nasza Przystań”,
    4. Marcin Otrębski – Stowarzyszenie Niezależni Jaworzno,
    5. Katarzyna Pokuta  – Fundacja “Koty z Kociej”.


Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: