Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej:

  • osobiście: ul. Inwalidów Wojennych 14 (II piętro, pokoje 15-17) w Jaworznie,
  • telefonicznie: tel. 32 618 18 57, 32 618 18 58,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej wspiera osoby w wieku aktywności zawodowej pozostające bez pracy, a w szczególności osoby borykające z problemem uzależnienia i zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na różne deficyty.

Zadania realizowane przez Dział:

  • organizacja i koordynacja prac społecznie użytecznych,
  • koordynacja działań realizowanych w ramach Punku Integracji Społecznej i Zawodowej,
  • koordynacja działań realizowanych w ramach innych programów reintegracyjnych,
  • organizacja i koordynacja robót publicznych,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw mających na celu reintegrację społeczną i zawodową.

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to narzędzie reintegracji zawodowej, które pozwala na zweryfikowanie umiejętności społeczno-zawodowych, przywrócenie nawyku wykonywania pracy oraz zwiększenie szans na rynku pracy. Prace są wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wymiar czasu pracy wynosi 10 godzin w tygodniu i nie może przekroczyć 40 godzin w miesiącu. Osoba bezrobotna otrzymuje świadczenie w wysokości 9,00 złotych za godzinę wykonanej pracy (jest corocznie waloryzowane). W przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy świadczenie nie jest wypłacane. Skierowanie do prac społecznie użytecznych nie powoduje utraty statusu bezrobotnego na czas wykonywania prac.

Punkt Integracji Społecznej i Zawodowej

Program reintegracji społecznej i zawodowej skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, po zakładach karnych. W ramach PISiZ prowadzone są następujące działania: warsztaty z psychologiem, grupa wsparcia z psychologiem, warsztaty z instruktorem reintegracji zawodowej, warsztaty z pedagogiem, warsztaty z terapeuta ds. uzależnień, warsztaty komputerowe, konsultacje indywidualne z psychologiem, prelekcje z przedstawicielami instytucji i organizacji zewnętrznych, grupa edukacyjno-samopomocowa oraz animacja lokalna. Uczestnicy programu objęci są kontraktem socjalnym, w ramach którego prowadzona jest diagnoza, praca socjalna oraz ewaluacja.

„Uwierz w siebie”

Program reintegracji społecznej skierowany jest do osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, u których przewlekle występuje problem alkoholowy, w szczególności osób pozostających bez pracy. W ramach „Uwierz w Siebie” prowadzone są następujące działania: grupa edukacyjna prowadzona przez pracowników RSZ, grupa terapeutyczna, grupa samopomocowa realizowana przez Wspólnotę AA, zajęcia aktywizujące realizowane w porozumieniu z instytucjami partnerskimi. Uczestnicy programu objęci są kontraktem socjalnym, w ramach którego prowadzona jest diagnoza, praca socjalna oraz ewaluacja.

„Lepsze jutro II”

Program realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie, Zakładem Lecznictwa Otwartego w Jaworznie i Urzędem Miasta w Jaworznie. Skierowany jest do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie (wspólni klienci PUP i MOPS). W ramach programu podejmowany jest szereg oddziaływań mających na celu umożliwienie uczestnikom pokonanie trudnych sytuacji życiowych poprzez wsparcie psychologiczne i merytoryczne, wdrożenie do integracji i aktywizacji oraz przywrócenie zdolności do podjęcia zatrudnienia i utrwalanie nawyku pracy. Uczestnicy programu objęci są kontraktem socjalnym, w ramach którego prowadzona jest diagnoza, praca socjalna oraz ewaluacja.

Comments are closed.