Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

KOMUNIKAT

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE INFORMUJE, ŻE PULA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PFRON PRZEZNACZONA W ROKU 2018 NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE ZOSTAŁA WYCZERPANA. WOBEC POWYŻSZEGO WNIOSKI W RAMACH WW. ZADAŃ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE AŻ DO ODWOŁANIA.

Komunikat

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MOPS Z DNIEM 03.04.2018 R. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO, KTÓRY POTRWA: W PRZYPADKU DZIECI DO DNIA 31.08.2018 R., A W PRZYPADKU OSÓB DOROSŁYCH DO 30.04.2018 R. WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W PONIEDZIAŁKI, WTORKI I PIĄTKI W GODZINACH OD 8:00 DO 14:00 ORAZ W CZWARTKI OD 8:00 DO 15:00 - ŚRODA JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM BEZ OBSŁUGI STRON. PONADTO OD 3 KWIETNIA MOŻNA RÓWNIEŻ SKŁADAĆ WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO.

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 52/2017 z dnia 28.12.2018 r. z dniem 1 marca 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, który potrwa do dnia 30 marca 2018 r. Wnioski można pobrać ze strony internetowej oraz w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b (parter pok. nr 4) w każdy poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach od 8:00 do 14:00, a także w czwartki od 8:00 do 15:00 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron.

WNIOSKI DOT. LIKWIDACJI BARIER ZOSTANĄ ROZPATRZONE W TERMINIE 30 DNI PO ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW TJ. DO DNIA 30.04.2018 r. (druk oświadczenia należy wydrukować i dołączyć do wniosku).

Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 28.12.2018 r. z dniem 1 lutego 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków w sprawie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Wnioski można pobrać ze strony internetowej oraz od poniedziałku do piątku w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pok. nr 4. ul. Północna 9b.

Komunikat

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 52/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2018 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - wnioski dotyczące dofinansowania do:

 1. przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.02.2018 r. - do wyczerpania środków finansowych,
 2. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.
 3. turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 03.04.2018 r. - do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone negatywnie.

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej przyjmują i rozpatrują wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

a także w ramach rehabilitacji społecznej finansowana jest

 • działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • realizacja zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest podobną formą do pobytu w sanatorium, jednak nie jest świadczeniem zdrowotnym, w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy dofinansowywane są ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat, uczącej się: 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności: 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej: 20% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej: 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

SPORT, KUTLURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozpowszechnianie kultury wśród niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących. Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Rekreacja natomiast umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy.

Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia. Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski w ramach powyższego zadania należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na celu całkowitą lub częściową likwidację problemu w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia.Likwidacja barier technicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych. Maksymalna wartość dofinansowania do barier w komunikowaniu się i technicznych wynosić do 95% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata.


PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE


Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz 1565). O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.

W roku 2018 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 53/2017 z dnia 28.12.2017 r. ustalono limity dofinansowania do zakupu:

 • pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, podkładów lub wkładów anatomicznych – 100% miesięcznego dofinansowania NFZ,
 • sprzętu stomijnego – 100% dofinansowania NFZ,
 • protez kończyn – 100 % limitu NFZ,
 • wózków inwalidzkich oraz ich napraw – 100 % limitu NFZ z wyłączeniem wózków inwalidzkich dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,
 • aparatu słuchowego – 100 % dofinansowania NFZ, z wyłączeniem dofinansowania dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 24 roku życia oraz osób dorosłych, u których niepełnosprawność z tytułu narządu słuchu powstała przed 18 rokiem życia – jeżeli brak informacji w orzeczeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty (dofinansowanie do 150 % zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b cyt. rozporządzenia)
 • systemu FM wspomagającego słyszenie – 100 % limitu NFZ.

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W roku 2018 obowiązują limity do:

 • zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci do lat 16 i młodzieży uczącej się do 24 roku życia – nie więcej niż 800,00 zł. – wymagane jest zaświadczenie od lekarza ze wskazaniami do rehabilitacji przy pomocy komputera,
 • rowerka rehabilitacyjnego – nie więcej 400,00 zł.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej celem zajęć prowadzonych przez Warsztat jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samodzielności osób uczestniczących w terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. W Jaworznie istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19.

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • kryterium dochodowe 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

* Przeciętne wynagrodzenie - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl