Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

KOMUNIKAT

INFORMUJEMY, ŻE PULA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PFRON, PRZEZNACZONYCH W ROKU 2022 NA REALIZACJĘ ZADANIA: ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE, ZOSTAŁA WYCZERPANA

KOMUNIKAT

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 44/2021 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2022 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, nabór wniosków w ramach realizowanych zadań odbędzie się w niżej wymienionych terminach: Na kolejne miesiące zaplanowana jest akcja „Bezpieczne Ogrzewanie”. Celem tej akcji jest informowanie osób bezdomnych jak mogą uniknąć ryzykownych zachowań podczas dogrzewania miejsc „koczowania”, jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla, jak zachować się w chwili zagrożenia pożarem oraz przekazanie numerów telefonów alarmowych.

 • Wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.02.2022 r.
 • Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
 • Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2022 r.

KOMUNIKAT

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE INFORMUJE, IŻ PULA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PFRON PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE DO NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH ORAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ZOSTAŁA WYCZERPANA

WNIOSKI NIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM W OSTATNIM KWARTALE 2021 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE I ROZPATRZONE W I KWARTALE 2022 R.

KOMUNIKAT

TURNUSY REHABILITACYJNE

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE W 2021 ROKU Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH BĘDĄ MOGŁY SKORZYSTAĆ:

 • NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI
 • OSOBY DOROSŁE W WIEKU OD 18 DO 24 ROKU ŻYCIA, UCZĄCE SIĘ I LEGITYMUJĄCE SIĘ UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • OSOBY DOROSŁE O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, U KTÓRYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYSTĄPIŁA PRZED 18 ROKIEM ŻYCIA

NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 R. I POTRWA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

KOMUNIKAT

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 49/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2021 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, nabór wniosków w ramach realizowanych zadań odbędzie się w niżej wymienionych terminach:

 • Wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wydawane i przyjmowane będą od dnia 15.02.2021 r.
 • Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
 • Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2021 r.

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przyjmują i rozpatrują wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

a także w ramach rehabilitacji społecznej finansowana jest

 • działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • realizacja zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest podobną formą do pobytu w sanatorium, jednak nie jest świadczeniem zdrowotnym, w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy dofinansowywane są ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat, uczącej się - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 20% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej - 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski do pobrania

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenia w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijania kontaktów społecznych.

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 • wnioski w ramach powyższego zadania należy składać w formie papierowej w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Kompletne wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu informacji z PFRON o wysokości przyznanych środków na dany rok oraz po przyjęciu tych środków w drodze uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie.

Wniosek do pobrania

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na celu całkowitą lub częściową likwidację problemu w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia.

Likwidacja barier technicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych. Maksymalna wartość dofinansowania do barier w komunikowaniu się i technicznych wynosić do 95% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2019 r. poz 1267 z późn.zm.). O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.

W roku 2021 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 7/2021 z dnia 08.02.2021 r. ustalono limity dofinansowania do zakupu:

 • pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, podkładów lub wkładów anatomicznych – 50 % miesięcznego dofinansowania NFZ,
 • sprzętu stomijnego – 100% dofinansowania NFZ,
 • protez kończyn, a także napraw i wymiany elementów protezy – 100 % limitu NFZ, z wyłączeniem protez dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia oraz dla osób pracujących, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
 • wózków inwalidzkich oraz ich napraw – 100 % limitu NFZ z wyłączeniem wózków inwalidzkich dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia oraz dla osób pracujących, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
 • aparatu słuchowego – 100 % dofinansowania NFZ, z wyjątkiem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 24 roku życia, osób dorosłych, u których niepełnosprawność z tytułu narządu słuchu powstała przed 18 rokiem życia (jeżeli brak informacji w orzeczeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty), a także osób pracujących dla których wysokość dofinansowania do aparatu obliczana jest zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON i może wynosić do 150% limitu NFZ.
 • systemu FM wspomagającego słyszenie – 100 % limitu NFZ.


Refundacja środków za zakupione w roku ubiegłym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będzie dotyczyć tylko faktur wystawionych i opłaconych w miesiącu grudniu 2020 r

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W roku 2021 obowiązują limity do:

 • dofinansowaniem do zakupu sprzętu komputerowego mogą zostać objęte osoby niepełnosprawne, których schorzenie powoduje znaczne ograniczenia w życiu społecznym. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją, na podstawie której będzie można uznać zasadność udzielenia dofinansowania do ww. sprzętu. Limit do zakupu sprzętu komputerowego wynosi do 80% wartości sprzętu jednak nie więcej niż - 1200,00 zł.,
 • rowerka rehabilitacyjnego - 400,00 zł.


Wniosek do pobrania

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej celem zajęć prowadzonych przez Warsztat jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samodzielności osób uczestniczących w terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. W Jaworznie istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19.

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON

 • orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kryterium dochodowe 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ze względu na pandemię koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia dotyczące funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej, zawieszono w roku bieżącym realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

* Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego. Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl