Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

KOMUNIKAT

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE INFORMUJE, IŻ PULA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PFRON PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE DO NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH ORAZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ZOSTAŁA WYCZERPANA

WNIOSKI NIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM W OSTATNIM KWARTALE 2021 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE I ROZPATRZONE W I KWARTALE 2022 R.

KOMUNIKAT

TURNUSY REHABILITACYJNE

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE W 2021 ROKU Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH BĘDĄ MOGŁY SKORZYSTAĆ:

 • NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI
 • OSOBY DOROSŁE W WIEKU OD 18 DO 24 ROKU ŻYCIA, UCZĄCE SIĘ I LEGITYMUJĄCE SIĘ UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • OSOBY DOROSŁE O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, U KTÓRYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYSTĄPIŁA PRZED 18 ROKIEM ŻYCIA

NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ OD DNIA 1 KWIETNIA 2021 R. I POTRWA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

KOMUNIKAT

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 49/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2021 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, nabór wniosków w ramach realizowanych zadań odbędzie się w niżej wymienionych terminach:

 • Wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wydawane i przyjmowane będą od dnia 15.02.2021 r.
 • Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
 • Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2021 r.

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zajmuje się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przyjmują i rozpatrują wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do:

 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

a także w ramach rehabilitacji społecznej finansowana jest

 • działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • realizacja zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest podobną formą do pobytu w sanatorium, jednak nie jest świadczeniem zdrowotnym, w założeniu ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, polega na zorganizowanej aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Jego program powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. Turnusy dofinansowywane są ze środków PFRON. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie lub też 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat, uczącej się - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności - 25 % przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 20% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej - 20 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski do pobrania

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozpowszechnianie kultury wśród niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących. Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Rekreacja natomiast umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia. Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski w ramach powyższego zadania należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie takie mogą ubiegać się osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się. Wartość takiego dofinansowania może wynosić maksymalnie do 95% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Likwidacja barier w komunikowaniu się ma na celu całkowitą lub częściową likwidację problemu w przekazywaniu informacji oraz porozumiewaniu się z otoczeniem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które mają trudności w komunikowaniu się/porozumiewaniu się poświadczone orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz aktualnym zaświadczeniem lekarskim, zawierającym informację o problemach w komunikowaniu się, wynikających ze schorzenia.

Likwidacja barier technicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonanie podstawowych codziennych czynności poprzez montaż lub zakup sprzętów technicznych. Maksymalna wartość dofinansowania do barier w komunikowaniu się i technicznych wynosić do 95% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. O powyższe dofinansowania można się ubiegać raz na trzy lata.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Dofinansowanie dotyczy zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku, w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2019 r. poz 1267 z późn.zm.). O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.

W roku 2021 r. Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 7/2021 z dnia 08.02.2021 r. ustalono limity dofinansowania do zakupu:

 • pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, podkładów lub wkładów anatomicznych – 50 % miesięcznego dofinansowania NFZ,
 • sprzętu stomijnego – 100% dofinansowania NFZ,
 • protez kończyn, a także napraw i wymiany elementów protezy – 100 % limitu NFZ, z wyłączeniem protez dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia oraz dla osób pracujących, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
 • wózków inwalidzkich oraz ich napraw – 100 % limitu NFZ z wyłączeniem wózków inwalidzkich dla dzieci i młodzieży uczącej się do 24 roku życia oraz dla osób pracujących, które będą dofinansowywane zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
 • aparatu słuchowego – 100 % dofinansowania NFZ, z wyjątkiem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 24 roku życia, osób dorosłych, u których niepełnosprawność z tytułu narządu słuchu powstała przed 18 rokiem życia (jeżeli brak informacji w orzeczeniu, wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty), a także osób pracujących dla których wysokość dofinansowania do aparatu obliczana jest zgodnie z § 13 ust. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON i może wynosić do 150% limitu NFZ.
 • systemu FM wspomagającego słyszenie – 100 % limitu NFZ.


Refundacja środków za zakupione w roku ubiegłym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będzie dotyczyć tylko faktur wystawionych i opłaconych w miesiącu grudniu 2020 r

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W roku 2021 obowiązują limity do:

 • dofinansowaniem do zakupu sprzętu komputerowego mogą zostać objęte osoby niepełnosprawne, których schorzenie powoduje znaczne ograniczenia w życiu społecznym. Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją, na podstawie której będzie można uznać zasadność udzielenia dofinansowania do ww. sprzętu. Limit do zakupu sprzętu komputerowego wynosi do 80% wartości sprzętu jednak nie więcej niż - 1200,00 zł.,
 • rowerka rehabilitacyjnego - 400,00 zł.


Wniosek do pobrania

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W świetle postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej celem zajęć prowadzonych przez Warsztat jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu samodzielności osób uczestniczących w terapii zajęciowej. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie. W Jaworznie istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie, ul. Chopina 19.

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Z PFRON

 • orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności,
 • kryterium dochodowe 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań jest udzielane na indywidualny wniosek osoby niepełnosprawnej oraz na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ze względu na pandemię koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia dotyczące funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej, zawieszono w roku bieżącym realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

* Przeciętne wynagrodzenie ustala się w oparciu o dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w każdym kwartale roku kalendarzowego. Wysokość dochodów oblicza się w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl