Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Przemoc w rodzinie

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie został opisany w dokumencie pn: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przyjęto go Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasta Jaworzna oraz zwiększenie skuteczności i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy w rodzinie.

Cel realizowany jest w oparciu o następujące cele szczegółowe:

 1. Uwrażliwianie społeczności lokalnej i zwiększanie świadomości społecznej na problem przemocy w rodzinie.
 2. Rozwój oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(kierowanych do różnych grup społecznych).
 3. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 4. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie.
 5. Profesjonalizacja i podnoszenie standardów działań w obszarze profilaktyki i interwencji przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

Program jest skierowany jest do społeczności lokalnej Gminy Miasta Jaworzna, a w szczególności do:

 1. osób doznających przemocy, w tym do dzieci i innych osób zależnych (do tych grup należy zaliczyć oprócz dzieci, także osoby niepełnosprawne, osoby starsze, a także pozostałe niesamodzielne osoby wymagające opieki innych),
 2. osób stosujących przemoc,
 3. świadków przemocy,
 4. osób/instytucji świadczących pomoc na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc,
 5. rodzin zagrożonych przemocą,
 6. rodzin, które chcą promować postawy rodzicielskie wolne od przemocy.

Realizatorami programu są:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
 3. Komenda Miejska Policji w Jaworznie,
 4. Prokuratura Rejonowa w Jaworznie,
 5. Sąd Rejonowy w Jaworznie,
 6. Sądowa Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie,
 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie,
 8. Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie,
 9. Straż Miejska w Jaworznie,
 10. Ognisko Wychowawcze w Jaworznie,
 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie,
 12. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 13. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 14. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 15. placówki opiekuńczo – wychowawcze w Jaworznie,
 16. przedstawiciele placówek oświatowych,
 17. przedstawiciele placówek ochrony zdrowia,
 18. organizacje pozarządowe i kościelne.

Zespół Interdyscyplinarny w Jaworznie
Gminy mają obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • kuratorzy sądowi.

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą także wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na pierwszym posiedzeniu zespołu wybierany jest, spośród jego członków, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.
Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W Jaworznie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Jaworzno oraz opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. (W 2015 roku Rada Miejska w Jaworznie zatwierdziła nowy program Uchwałą Nr X/111/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020).

Rada Miejska w Jaworznie Uchwałą Nr III/19/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zapoczątkowała procedurę powstania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie. Po podpisaniu porozumień z instytucjami miejskimi, których przedstawiciele zostali wytypowani do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr WZ/0151/90/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpisał ich w skład Zespołu, który rozpoczął formalnie swoją działalność. W 2015 roku nastąpiła zmiana kadencji Zespołu, jego nowy skład został powołany Zarządzeniem Nr WZ.0050.109.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2015-2019.

Dnia 30 maja 2019 roku Rada Miejska w Jaworznie Uchwałą Nr VIII/92/2019 określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Dnia 12 września 2019 roku Zarządzeniem Nr WZ.0050.278.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna powołano nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworznie przy ul. Jagiellońskiej 9. Kontakt telefoniczny: (32) 6181879 od poniedziałku do środy w godzinach: 7.00 – 15.00, w czwartek od 7.00 do 16.00, w piątek od 7.00 do 14.00. Dodatkowo Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie pełni dyżur w każdy czwartek od 12.00 do 16.00.

Skład Zespołu:
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek; Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Ogniska Wychowawczego, Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji, przedstawiciele jednostek oświatowych działających na terenie m. Jaworzna, Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie m. Jaworzna, Stowarzyszenia „Nasza Przystań”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Sądowej Służby Kuratorskie przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego, Prokuratury Rejonowej Ponadto w mieście Jaworznie celem organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach, funkcjonują grupy robocze.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zadania zespołu są określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Jaworzno;
 7. opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 8. wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” oraz pracą grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom z problemem przemocy.

Procedura „Niebieskie Karty”

W dniu 18 października 2011 roku weszła w życie unowocześniona procedura pod nazwą „Niebieskie Karty”. Procedura przewiduje ścisłą współpracę służb realizujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej celem jest zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura Niebieskie Karty – schemat procedury

Procedura Niebieskie Karty – schemat procedury

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani: Policjant, przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel oświaty – nauczyciel, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że dotyczy jej przemoc, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”. Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta – A” należy przekazać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje formularz członkom zespołu interdyscyplinarnego. Członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie ma obowiązku stawienia się na spotkanie. Nie grozi jej za to żadna sankcja. Taka sytuacja nie wstrzymuje jednak prac zespołu. W dalszej kolejności członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu bądź grupy roboczej. Jeżeli domniemany sprawca przemocy nie stawi się na wezwanie zespołu, bądź grupy roboczej, to taka sytuacja nie wstrzymuje dalszych działań specjalistów, choć niewątpliwie przeprowadzenie rozmowy z domniemanym sprawcą jest ważne dla ustalenia planu pomocy rodzinie. W następnej kolejności obowiązkiem zespołu jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy, przygotowanie planu pomocy rodzinie i realizowanie go w dalszej części procedury.

Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach:

 1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
 2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

Do pobrania:

 1. Informator instytucji realizujących działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie - Gmina Jaworzno - (plik .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl