Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Program kompleksowego wsparcia

Głównym celem Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Zaznaczyć należy, że Program może być skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rawalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” podzielony został na sześć priorytetów:
PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN
PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY
PRIORYTET III. USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE
PRIORYTET IV. WSPARCIE MIESZKANIOWE
PRIORYTET V. KOORDYNACJA, PORADNICTWO I INFORMACJA
PRIORYTET VI. POZOSTAŁE INSTRUMENTY WSPARCIA.

Pełna wersja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl