Głównym celem Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Zaznaczyć należy, że Program może być skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rawalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” podzielony został na sześć priorytetów:

  • PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN
  • PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY
  • PRIORYTET III. USŁUGI WSPIERAJĄCE I REHABILITACYJNE
  • PRIORYTET IV. WSPARCIE MIESZKANIOWE
  • PRIORYTET V. KOORDYNACJA, PORADNICTWO I INFORMACJA
  • PRIORYTET VI. POZOSTAŁE INSTRUMENTY WSPARCIA.

Pełna wersja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Comments are closed.