Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Prawo

Ustawy i rozporządzenia

Ustawy i rozporządzenia dotyczące Pomocy Społecznej znajdą Państwo na stronie serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Empatia.

System darmowej pomocy prawnej - Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Jaworzna

Przepisy Gminy i Powiatu Jaworzno

I. Statuty

 1. Uchwała Nr XXVI/371/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 2. Uchwała Nr XXXIV/391/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie - (plik .RTF)
 3. Uchwała Nr LV/734/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 4. Uchwała Nr LV/735/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie - (plik .PDF)
 5. Uchwała Nr LV/736/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie - (plik .PDF)
 6. Uchwała Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - (plik .PDF)
 7. Uchwała Nr XIX/231/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - (plik .PDF)

II. Inne przepisy

 1. Uchwała Nr XVI/175/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - (plik .PDF)
 2. Uchwała Nr XXXIV/396/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - (plik .RTF)
 3. Uchwała Nr XXXIV/397/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych _świadczonych w miejscu zamieszkania - (plik .RTF)
 4. Uchwała Nr XXXIV/399/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Jaworzno osobom do tego uprawnionym - (plik .RTF)
 5. Uchwała Nr XVI/172/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 6. Uchwała Nr XX/238/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/172/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 7. Uchwała Nr XVI/173/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szeczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domach noclegowych i schroniskach dla osób bezdomnych w Jaworznie - (plik .PDF)
 8. Uchwała Nr XX/239/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/173/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domach noclegowych i schroniskach dla osób bezdomnych w Jaworznie - (plik .PDF)
 9. Uchwała Nr XLV/596/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - (plik .PDF)
 10. Uchwała Nr XLV/597/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. - (plik .PDF)
 11. Uchwała Nr XLV/598/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla Gminy Miasta Jaworzna w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. - (plik .PDF)
 12. Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXXIV/500/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5867)

 13. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 515/18, stwierdzono nieważność § 2 i 4 w/w Uchwały.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl