Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Prawo

Ustawy i rozporządzenia

Ustawy i rozporządzenia dotyczące Pomocy Społecznej znajdą Państwo na stronie serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub portalu Empatia.

System darmowej pomocy prawnej - Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Jaworzna

Przepisy Gminy i Powiatu Jaworzno

I. Statuty

 1. Uchwała Nr XXVI/371/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 2. Uchwała Nr XXXIV/391/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 03 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Jadłodajni Miejskiej w Jaworznie - (plik .RTF)
 3. Uchwała Nr LV/734/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 4. Uchwała Nr LV/735/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie - (plik .PDF)
 5. Uchwała Nr LV/736/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie - (plik .PDF)
 6. Uchwała Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - (plik .PDF)
 7. Uchwała Nr XIX/231/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie - (plik .PDF)

II. Inne przepisy

 1. Uchwała Nr XVI/175/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - (plik .PDF)
 2. Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 3. Uchwała Nr XXVII/399/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych - (plik .PDF)
 4. Uchwała Nr XXX/431/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych. - (plik .PDF)
 5. Uchwała Nr XXVIII/374/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - (plik .PDF)
 6. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - (plik .PDF)
 7. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - (plik .PDF)
 8. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą "Pomoc Miasta w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 - (plik .PDF)
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XLII/553/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 3170).
 10. Uchwała Nr XXXIV/399/2005 Rady Miejskiej w Jaworzniez dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gmine Jaworzno osobom do tegouprawnionym.
 11. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 515/18, stwierdzono nieważność § 2 i 4 w/w Uchwały.

 12. Uchwała Nr XXX/388/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r.
 13. Uchwała nr XXIX/414/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna

Projekt i realizacja: DevSpace.pl