Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna świadczona jest osobom, rodzinom niezależnie od posiadanego dochodu. Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej spotyka się z rodziną w jej domu, siedzibie MOPS, może też towarzyszyć w załatwianiu spraw w różnych instytucjach. Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz rodziny. Pomoc pracownika socjalnego polega na wzmocnieniu, wyzwoleniu sił i zasobów osoby i rodziny.

Pracownik socjalny ds. pracy socjalnej pomaga osobom, rodzinom w:

  • wykorzystaniu swoich uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m. in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej);
  • udziela informacji, wskazówek pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku zamieszkania;
  • pomaga w budowaniu sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych;
  • pośredniczy w kontaktach z instytucjami;
  • podejmuje działania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Zadania pracownika socjalnego szczegółowo określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:

  • osobiście: ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie (parter budynku oraz IV piętro – wejście A)
  • telefonicznie: 32 762 91 85,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.