Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych pozyskał kolejne środki!

Gmina Miasta Jaworzna otrzymała dofinansowanie na realizację Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023. Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Środki finansowe w wysokości 62 500,00 zostaną przekazane dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworznie w ramach dotacji przyznanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił  do konkursu z projektem  Razem możemy więcej”. Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są ich
w stanie samodzielnie pokonać.

Cel główny projektu zamierzamy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych tzn.

  1. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego.
  2. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.
  3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
  4. Zwiększenie różnorodności i jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie.
  5. Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin/otoczenia ze środowiskiem lokalnym.

Działania w ramach niniejszego projektu będą w pierwszej kolejności kierowane do 17 osób powyżej 18 roku życia, mieszkańców miasta Jaworzna. Grupa docelowa to osoby z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym. Druga grupa adresatów to rodziny (i/lub otoczenie społeczne) osób z zaburzeniami psychicznymi, do których będą skierowane działania warsztatowe poświęcone kwestii wspierania w/w grupy docelowej. Łącznie wsparciem objęte będą 34 osoby.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny
zainteresowane udziałe
m w  projekcie prosimy o kontakt
z
Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych
w Jaworznie pod numerami telefonów:
32 618 18 78 | 32 618 18 72 lub 32 618 18 39
|
@:

Bezpośredni kontakt:
ul. Północna 9b, Jaworznie,
III piętro budynku pokoje 302, 315, 316.

Do pobrania:

POBIERZ PLAKAT – (rozmiar: 549KB, pobierz .PDF)

Jaworzno, 11.05.2023 r.

Comments are closed.