Od 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych prowadzi Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki:

Rachunek podatków i opłat lokalnych:

07 1030 1159 0000 0000 9206 6045
Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej (m.in. za: wniosek, upoważnienie, zaświadczenie, akty USC), targowej oraz eksploatacyjnej.

Ponadto przypominamy, iż podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych należy wpłacać na rachunek indywidualny dla każdego podatnika znajdujący się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu.

Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

82 1030 1159 0000 0000 9206 6053
Natomiast na rachunek dochodów Skarbu Państwa dla Urzędu Miejskiego odprowadzać należy wpłaty za dzierżawy, najmem i bezumowne korzystanie z terenu należącego do Skarbu Państwa, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wykup nieruchomości lub gruntów należących do Skarbu Państwa, przekształcenie terenów należących do Skarbu Państwa oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rachunek dochodów dochodów niepodatkowych:

60 1030 1159 0000 0000 9206 6061
Opłaty z tytułu: dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu należącego do Gminy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i służebności gruntów Gminy, wykupu nieruchomości lub mieszkań komunalnych należących do Gminy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy, a także opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat komunikacyjnych, opłat za wydanie prawa jazdy, legitymacji instruktora, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, wydawania dzienników budowy, opłat za koncesje i licencje, opłat za wydanie karty wędkarskiej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska (m.in. opłaty za wycinkę drzew), opłat adiacenckich i renty planistycznej oraz kar umownych i grzywien pieniężnych.

Rachunek egzekucji administracyjnej:

10 1030 1159 0000 0000 9206 6088
Wpłaty dokonywane z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

***

Od 1 stycznia 2015 roku można uiszczać opłaty na powyższe rachunki bankowe bez dodatkowych kosztów w następujących Placówkach Pocztowych w Jaworznie:

  • ul. Pocztowa 9A,
  • ul. Kolejarzy 20,
  • ul. Tysiąclecia 21,
  • ul. Glinianej 12,
  • ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
  • ul. Zwycięstwa 9A,
  • Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

REGON Gminy Miasta Jaworzna (czynnego podatnika VAT): 276255370

NIP Gminy Miasta Jaworzna (czynnego podatnika VAT): 632-201-00-13

REGON Urzędu Miejskiego w Jaworznie (płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych): 000649404

NIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie (płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych): 632-000-83-60

Comments are closed.