Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku.

Szkodę łowiecką należy zgłosić w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia jej powstania z określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Urząd Miejski – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa informuje, że zgodnie z art. 46 ustawy Prawo łowieckie do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku.

Szkodę łowiecką należy zgłosić w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia jej powstania z określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Wstępnego, ostatecznego lub ponownego oszacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy obwodu łowieckiego przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie. Na żądanie jednej ze stron w szacowaniu może brać udział przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed jej dokonaniem, a za porozumieniem stron w terminie krótszym. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje szacowania szkody.

Z oględzin, wstępnego, ostatecznego lub ponownego szacowania szkody sporządza się protokół, który podpisują szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w szacowaniu. Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację z podaniem przyczyn braku podpisu.
Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca w terminie 30 dni od dnia ostatecznego lub ponownego oszacowania szkody.

Na terenie miasta Jaworzna obwody łowieckie dzierżawią:

  • Koło Łowieckie “Jawor” obwód łowiecki leśny nr 125 obejmujący część osiedla Ciężkowice (od ulic Ks. A. Mroczka  i Wyzwolenia w kierunku północnym oraz Gródek). Zgłaszanie szkód na adres: Koło Łowieckie “Jawor”, 43-600 Jaworzno, ul. Fr. Nullo 31.
  • Koło Łowieckie “Słonka” obwód łowiecki polny nr 126 obejmujący osiedla Długoszyn, Dąbrowa Narodowa, Dobra, Niedzieliska, Wilkoszyn, Wysoki Brzeg, cześć osiedla Jeleń (od ulicy Ks. Sulińskiego w kierunku zachodnim). Zgłaszanie szkód na adres: Koło Łowieckie “Słonka”, 43-603 Jaworzno, ul. Energetyków 2a.
  • Koło Łowieckie Kozioł obwód łowiecki polny nr 135 obejmujący osiedla Byczyna, Cezarówka Dolna i Górna, Koźmin, Jeziorki, Bory, cześć osiedla Jeleń (od ulicy Ks. Sulińskiego w kierunku wschodnim), część osiedla Ciężkowice (od ulicy Wyzwolenia w kierunku południowym). Zgłaszanie szkód na adres: Górnicz Koło Łowieckie, 43-607 Jaworzno, ul. Abstorskich 216.

Comments are closed.