Od 1 sierpnia 2013 roku realizowany jest w Jaworznie program pn. „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”. Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.

Dnia 17.09.2019 r. weszła w życie nowa uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr X/131/2019 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. Uchwała zmienia dotychczasowe zasady korzystania z ulg i zwolnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych z terenu miasta Jaworzna.

Dotychczasowym środkiem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu była karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej, wydawana i personalizowana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. zo.o. w Jaworznie. Obecnie, od dnia 17.09.2019 r. środkiem identyfikującym uprawnionego członka rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska). Członków rodziny wielodzietnej z terenu miasta Jaworzna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru Karty Dużej Rodziny stanowiących identyfikator danej gminy, którym dla Miasta Jaworzna są następujące cyfry: 2468011.

Treść nowej uchwały dostępny jest w pkt 1 poniżej tekstu.

O wydanie karty mogą się starać rodzice bądź rodzic (także rodzic i małżonek rodzica), którzy mają lub mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej nie ukończyło 18 r. życia albo nie ukończyło 25 r. życia, ale uczy się bądź studiuje, albo bez ograniczeń wiekowych jeśli jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Posiadanie Karty wiąże się z realną pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach lub zniżkach. Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i „bawialni” dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart będą także mogli liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Aktualny wykaz podmiotów, które zaproponowały w ramach Programu swoje zniżki i rabaty znajduje się poniżej tekstu (w punkcie 2).

Pełny wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest również na stronie internetowej Miasta Jaworzna, w zakładce Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.

Ponieważ program Jaworznickiej Karty Rodzin Wielodzietnych jest wciąż otwarty, kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje mogą się do niego włączać. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do projektu powinni skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel. (32) 61 81 619 lub e-mailowo, pisząc na adres:

Uzyskanie Karty Dużej Rodziny następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, złożony w Dziale Świadczeń Wychowawczych MOPS w Jaworznie, ul. Północna 9B.

Zasady przyznawania Karty dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Do pobrania:

Comments are closed.