Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

Od 1 sierpnia 2013 roku realizowany jest w Jaworznie program pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna". Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.

Głównym elementem projektu jest "Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej", która uprawnia posiadaczy do szeregu ulg w instytucjach publicznych i prywatnych.

O wydanie karty mogą się starać rodzice bądź rodzic (także rodzic i małżonek rodzica), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia. Program obejmuje także młodych ludzi pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, pod warunkiem jednak, że dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych.

Posiadanie Karty wiąże się z realną pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach lub zniżkach. Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Rodzin Wielodzietnych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i "bawialni" dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart będą także mogli liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Aktualny wykaz podmiotów, które zaproponowały w ramach Programu swoje zniżki i rabaty znajduje się poniżej.

Pełny wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest również na stronie internetowej Miasta Jaworzna.

Ponieważ program Jaworznickiej Karty Rodzin Wielodzietnych jest wciąż otwarty, kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje mogą się do niego włączać. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do projektu powinni skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel. (32) 61 81 619 lub e-mailowo, pisząc na adres: .

Uzyskanie karty „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, złożony w Dziale Świadczeń Wychowawczych MOPS w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235 (budynek ZLO – parter – wejście główne od ul. Grunwaldzkiej, pokój nr 2, tel. (32) 618 18 37. W poniedziałki, wtorki, środy i piątki placówka czynna jest od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w czwartki od godz. 7:00 do godz. 17:00. Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej. Wnioskodawca przy składaniu wniosku uzyska informację o przysługujących uprawnieniach.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Warunkiem wydania karty „Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej” jest posiadanie przez osobę ubiegającą się Jaworznickiej Karty Miejskiej. W przypadku jej braku, do wniosku o wydanie karty „JRW” należy dołączyć wnioski o wydanie Jaworznickiej Karty Miejskiej dla każdego członka rodziny, który jej nie posiada (wniosek do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej PKM Jaworzno).

Karta wydawana jest w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Odbiór karty następuje w POK PKM w Jaworznie, ul. Słowackiego 2.

Karta zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej i ważna jest wyłącznie z dowodem tożsamości lub z legitymacją szkolną (w przypadku osób niepełnoletnich). W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia uczących się, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Podmioty, które przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Karty wydawane są bezterminowo, jednakże uczestnicy Programu zobowiązani są do aktualizowania danych zawartych w złożonym wniosku mających wpływ na przyznawanie uprawnień oferowanych w ramach Programu, w szczególności danych dotyczących miejsca zamieszkania, składu osobowego rodziny i kontynuowania nauki.

Rodzic, któremu przyznano kartę nie traci prawa do jej posiadania, pomimo utraty tych uprawnień przez dzieci, drugiego rodzica lub małżonka.

Dziecko, któremu przyznano kartę korzysta z uprawnień do ukończenia 18 roku życia albo do 25 roku życia w przypadku, gdy uczy się lub studiuje. Dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności korzystają z uprawnień bez ograniczeń wiekowych, jednakże nie dłużej niż wynosi okres ważności posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dziecko które posiada uprawnienia do korzystania z karty nie traci ich, pomimo utraty tych uprawnień przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

Karta traci ważność z końcem roku kalendarzowego, w którym wygasły uprawnienia do posiadania karty. Osoba, która straciła uprawnienia do posiadania karty ma obowiązek zwrócić kartę organizatorowi w terminie do 15 stycznia roku następnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna” zawarte są w Regulaminie (do pobrania poniżej).

Do pobrania:

 1. Regulamin "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna" - (pobierz .PDF rozmiar 93kb)
 2. Ulgi dla Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF rozmiar 112kb)
 3. Wniosek o Jaworznicką Kartę Miejską - (pobierz .PDF rozmiar 74kb)
 4. Wniosek o wydanie karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF rozmiar 56kb)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl