Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

Od 1 sierpnia 2013 roku realizowany jest w Jaworznie program pn. "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna". Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.

Dnia 17.09.2019 r. weszła w życie nowa uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr X/131/2019 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. Uchwała zmienia dotychczasowe zasady korzystania z ulg i zwolnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych z terenu miasta Jaworzna.

Dotychczasowym środkiem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu była karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej, wydawana i personalizowana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. zo.o. w Jaworznie. Obecnie, od dnia 17.09.2019 r. środkiem identyfikującym uprawnionego członka rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska). Członków rodziny wielodzietnej z terenu miasta Jaworzna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru Karty Dużej Rodziny stanowiących identyfikator danej gminy, którym dla Miasta Jaworzna są następujące cyfry: 2468011.

Treść nowej uchwały dostępny jest w pkt 1 poniżej tekstu.

O wydanie karty mogą się starać rodzice bądź rodzic (także rodzic i małżonek rodzica), którzy mają lub mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej nie ukończyło 18 r. życia albo nie ukończyło 25 r. życia, ale uczy się bądź studiuje, albo bez ograniczeń wiekowych jeśli jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Posiadanie Karty wiąże się z realną pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach lub zniżkach. Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i "bawialni" dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart będą także mogli liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Aktualny wykaz podmiotów, które zaproponowały w ramach Programu swoje zniżki i rabaty znajduje się poniżej tekstu (w punkcie 2).

Pełny wykaz podmiotów uczestniczących w Programie dostępny jest również na stronie internetowej Miasta Jaworzna, w zakładce Jaworznicka Rodzina Wielodzietna.

Ponieważ program Jaworznickiej Karty Rodzin Wielodzietnych jest wciąż otwarty, kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje mogą się do niego włączać. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do projektu powinni skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel. (32) 61 81 619 lub e-mailowo, pisząc na adres:

Uzyskanie Karty Dużej Rodziny następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, złożony w Dziale Świadczeń Wychowawczych MOPS w Jaworznie, ul. Północna 9B (III piętro, pokój 313 i 314), tel. (32) 618 18 37. W poniedziałki, wtorki, i piątki placówka przyjmuje strony od godz. 8:00 do godz. 14:00, a w czwartki od godz. 8:00 do godz. 16:00. Środa jest dniem wewnętrznym – bez obsługi stron. Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej. Wnioskodawca przy składaniu wniosku uzyska informację o przysługujących uprawnieniach.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta wydawana jest do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Odbiór karty następuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9B, III piętro, pokój 313 i 314 (po otrzymaniu wiadomości sms o konieczności odbioru Karty)

Z dniem 1 stycznia 2018r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U.z 2017. Poz.1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfonie.

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 • Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci i małżonka;
 • Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • Funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukanie partnerów udzielających zniżek w okolicach przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy ,, ulubionych’’;
 • Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18r.ż.

Karta zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer Karty, gdzie pierwszych 7 cyfr stanowi numer identyfikacyjny powiatu oraz okres ważności. Karta ważna jest wyłącznie z dowodem tożsamości lub z legitymacją szkolną (w przypadku osób niepełnoletnich). W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia uczących się, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Podmioty, które przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Karty wydawane są:

rodzicom i małżonkom rodziców - bezterminowo,

dzieciom poniżej 18. roku życia – do ukończenia 18 r. życia,

dzieciom od 18 do 25 roku życia – do 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki w szkole lub szkole wyższej,

dzieciom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – na okres ważności orzeczenia.

Rodzic, któremu przyznano kartę nie traci prawa do jej posiadania, pomimo utraty tych uprawnień przez dzieci, drugiego rodzica lub małżonka.

Dziecko, któremu przyznano kartę korzysta z uprawnień do ukończenia 18 roku życia albo do 25 roku życia w przypadku, gdy uczy się lub studiuje. Dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności korzystają z uprawnień bez ograniczeń wiekowych, jednakże nie dłużej niż wynosi okres ważności posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dziecko które posiada uprawnienia do korzystania z karty nie traci ich, pomimo utraty tych uprawnień przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

Osoba, która straciła uprawnienia do posiadania Karty ma obowiązek zwrócić Kartę do organu, który Kartę wydał.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz niezbędne załączniki dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna - (pobierz .PDF rozmiar 297KB)
 2. Ulgi dla Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF rozmiar 112kb)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl