Okres okołoporodowy

Każda kobieta w okresie okołoporodowym ma prawo do skorzystania z następujących uprawnień:

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większej ilości wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana kobietą nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Noworodek będzie miał zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością:

 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź wypoczynku,
 • opieka poprawiająca jakość życia w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) można uzyskać dofinansowanie:

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
 • na likwidację barier: architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych;
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego;
 • na usługi tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą Państwu pracownicy Działu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 b (parter),
telefon 32 618 18 69; 32 618 18 70

Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu

Każda rodzina posiadająca dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, ma prawo do następujących świadczeń:

 • świadczenie wychowawcze „Program Rodzina 500 +”,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
 • świadczenie rodzicielskie,
 • dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych).
 1. Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń, warunków, kryteriów ich przyznawania i wypłaty znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zakładka wsparcie dla rodzin z dziećmi)

Comments are closed.