W odpowiedzi na ogłoszony 21 listopada 2022 r. konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2023) w terminie do 5 stycznia 2023 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły łącznie 72 oferty, w tym:

  • 11 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 2 380 215,00 zł),
  • 61 ofert dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5 722 727,00 zł).

Po upływie terminu na składanie ofert, tj. po 5 stycznia 2023 r., do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęła 1 oferta, która nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna).

Ponadto, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 11 złożonych ofert w ramach modułu 1 Programu 1 oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna). Również w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 61 ofert złożonych w ramach modułu 2 Programu, w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, 1 oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna).

(poniżej wykazy ofert odrzuconych)

Do ministra rodziny i polityki społecznej przekazano listy zawierające 70 ofert (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 7 859 742,00 zł), w tym:

10 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 2 180 215,00  zł),

60 ofert dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5 679 527,00 zł). 

Więcej informacji :

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/senior/senior-edycja-2023

Comments are closed.