W odpowiedzi na ogłoszony 31 października 2023 r. konkurs otwarty ofert dotyczący programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2024) w terminie do 5 stycznia 2024 r. do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły łącznie 73 oferty, w tym:

  • 9 ofert dotyczących modułu I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 1 760 840,00 zł),
  • 64 oferty dotyczących modułu II Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji z budżetu państwa 5 987 781,68 zł).

2 oferty nie podlegały ocenie, ponieważ zostały wycofane przez samorządy (oferta złożona w ramach modułu I z kwotą wnioskowaną 240 000,00 zł i oferta złożona w ramach modułu II z kwotą wnioskowaną 72 000,00 zł).

Ponadto w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 8 złożonych ofert w ramach modułu I Programu, 1 oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna). Również w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 63 ofert złożonych w ramach modułu II Programu, 1 oferta została odrzucona i nie podlegała ocenie merytorycznej (negatywna ocena formalna).

Więcej informacji :

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/senior/senior-edycja-2024

Comments are closed.