Rozpoczął się otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na rok 2023 na projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” (moduł 1) oraz na wsparciu funkcjonowania istniejących placówek typu „Senior+”, utworzonych w ramach Programu w latach 2022 i 2021 oraz w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 (moduł 2).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w edycji 2023 zamierza przeznaczyć na realizację zadań w ramach Programu Senior+  kwotę 60 mln zł.

Możliwa do uzyskania jest dotacja na:

  1. Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
  • Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.
  • Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
  • W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.
  • W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”.
  1. Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka.

  • Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.
  • W ramach modułu 2 nie można występować o zapewnienie funkcjonowania ośrodków, które mają zostać dopiero utworzone i/lub wyposażone w ramach konkursu w edycji 2023.
  • Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia w ramach modułu 2, są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły Dzienne Domy „Senior-WIGOR” na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015–2016, Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2017–2020 w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2021 i 2022 w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

więcej informacji :

https://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/615

lub

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2023

21.11.2022 r.

Comments are closed.