Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronach internetowych

zamieściło komunikat w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w programie wieloletnim “Senior +” na lata 2021-2025, edycja w 2024 r.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W konkursie ofert zorganizowanym w ramach Programu „Senior+” w edycji na 2024 rok samorządy, otrzymają wsparcie na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”, oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków. W projekcie budżetu na program przeznaczono 60 mln złotych.

Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+”.   Na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” można otrzymać maksymalnie dotację do 400 tys. złotych a na utworzenie Klubów „Senior+” można dostać z kolei 200 tys. złotych dotacji.W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. W ramach dotacji nie można finansować remontu/budowy architektury ogrodowej. W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia. W ramach modułu 1 jednostka samorządu terytorialnego może złożyć (jeden raz w roku) 2 oferty, w tym nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Dziennego Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 1 ofertę dotyczącą utworzenia Klubu „Senior+”

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania. Dzienny  Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo). Z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior +” może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie. Klub „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

Co ważne,  w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu. Uprawnionymi podmiotami, które mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły:

– Dzienne Domy „Senior-Wigor” i Dzienne Domy „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015-2016 oraz Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych  w latach 2017-2020, w ramach modułu 1 programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;

– Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” – na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2021-2023, w ramach modułu 1 programu.

02.11.2023 r.

Comments are closed.