Wybierz interesujący Cię temat:

Zakres zadań Działu Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi obejmuje m.in.:

 • kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej,
 • realizację usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 • realizację usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia tj. Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy.

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ).

Procedura postępowania:

 1. Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Wniosek o przyznanie pomocy można zgłosić telefonicznie, listownie lub osobiście w siedzibie ośrodka.
 2. Pracownik socjalny MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej, materialno-bytowej i rodzinnej osoby ubiegającej się o przyjęcie do dps, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do dps, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia (druki dostępne w siedzibie MOPS i na stronie internetowej w zakładce dokumenty),
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca sprawności psychofizycznej osoby,
 • decyzja organu rentowo-emerytalnego lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego ustalające wysokość świadczenia,
 • pisemna zgoda osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w dps,
 • zgoda na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub świadczenia emerytalno-rentowego,
 • inne : ustalone z pracownikiem socjalnym w trakcie prowadzonego postępowania.

Wymagane dokumenty w przypadku umieszczania w dps osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • zgoda sądu zezwalająca opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w dps.
 1. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (małżonek, zstępni, wstępni) na rzecz klienta, który ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki – ustalenie wysokości opłaty za dom pomocy społecznej.
 2. Zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt w dps są w kolejności :
  1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps, a opłatami wnoszonymi przez ww osoby.

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.

USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2006 r. nr 134 poz. 943 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 12 czerwca 2019 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat i trybu ich pobierania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Procedura postępowania:

 • Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony telefonicznie, listownie lub osobiście w siedzibie ośrodka, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub inne osoby i instytucje w jej imieniu. Zaleca się bezpośredni kontakt z pracownikami Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.
 • Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania (pobytu) osoby lub rodziny.
 • Usługi Opiekuńcze realizowane są zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia, w których organizowane są usługi opiekuńcze adresowane do osób samotnych lub w rodzinach, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może im zapewnić.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Usługi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 • zapewnienie warunków do wielogodzinnego przebywania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
 • całodzienne wyżywienie,
 • udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej,
 • ogólną rehabilitację ruchową,
 • udział w aktywnych formach wypoczynku,
 • imprezy organizowane na terenie i poza ośrodkiem wsparcia,
 • terapię zajęciową dla utrzymania sprawności psychofizycznej,
 • pracę socjalną,..

Procedura postępowania:

jak w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dzienne Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Jaworzna:

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 183
 • Dzienny Dom “Senior – WIGOR” w Jaworznie, ul. Jagiellońska 18.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.z 2020 r. poz. 249 z późn. zm.)

Procedura postępowania:

 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej sie o skierowani. Wniosek można złożyć telefonicznie, elektronicznie, listownie.
 • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu.
 • pracownik socjalny MOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny,
 • usługi w ośrodku wsparcia realizowane są zgodnie z decyzją administracyjną.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi:

 • osobiście: ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie (wejście A, parter, pokój nr 2, nr 7 i nr 9)
 • telefonicznie: 32 618 18 67, 32 762 91 89, 32 618 18 42,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.