Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program 500plus
Wersja dla niedowidzących

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania.

Świadczenia Społeczne

 1. Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - (pobierz .PDF rozmiar 115kb)
 2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - (pobierz .PDF rozmiar 129kb)
 3. Wykaz detalicznych punktów handlowych - (pobierz .PDF rozmiar 16kb)
 4. Wzór upoważnienia do kasy - (pobierz .PDF rozmiar 61kb)
 5. Wzór upoważnienia do magazynu - (pobierz .PDF rozmiar 60kb)
 6. Wzór wniosku o zaświadczenie z DRS - (pobierz .PDF rozmiar 93kb)

Stypendia I ZASIŁKI SZKOLNE

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - (plik .PDF)
 2. Wniosek o zasiłek szkolny - (plik .PDF)
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia - (plik .PDF)

Świadczenia Rodzinne

 1. Wszystkie wnioski Świadczeń Rodzinnych znajdują się tutaj

Świadczenia Alimentacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (plik .PDF)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (plik .PDF)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów - (plik .PDF)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny  - (plik .PDF)
 6. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie – (plik .PDF)
 7. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – (plik .PDF)
 8. Wykaz wymaganych dokumentów – (plik .PDF)

Orzeczenie o Niepełnosprawności

 1. Wszystkie wnioski Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności znajdują się tutaj

Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

 1. Uchwała w sprawie programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna - (pobierz .PDF rozmiar 297kb)
 2. Ulgi dla Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF)

Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o wydanie KDR - (pobierz .PDF)
 2. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej - (pobierz .PDF)
 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki - (pobierz .PDF)
 4. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej (ZKDR-4 - (pobierz .PDF)
 5. Oświadczenie o utracie Karty (dot. wniosku o wydanie duplikatu) - (pobierz .PDF)
 6. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - (pobierz .PDF)
 7. Ustawa o KDR
 8. Obowiązek informacyjny dot. Karty dużej rodziny

Świadczenia Pieczy Zastępczęj

 1. Wniosek dla Rodziny Zastępczej o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek na dodatek wychowawczy dla Rodziny Zastępczej - (pobierz .PDF)
 3. Wniosek dla Rodziny Zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania niepełnosprawnego dziecka - (pobierz .PDF)
 4. Wniosek na kontynuowanie nauki - (pobierz .PDF)
 5. Wniosek na usamodzielnienie - (pobierz .PDF)
 6. Wniosek na zagospodarowanie w formie rzeczowej - (pobierz .PDF)

Świadczenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 1. Oświadczenie po naborze - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - (pobierz .PDF)
 3. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny - (pobierz .PDF)
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia - (pobierz .PDF)
 5. Informacje uzupełniające - (pobierz .PDF)
 6. Obowiazek informacyjny - (pobierz .PDF)
 7. Oświadczenie opiekuna - (pobierz .PDF)
 8. Pouczenie - (pobierz .PDF)
 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków pfron o dofinansowanie ze środków pfron do nabycia przez osoby niepełnosprawne sprzętu rehabilitacyjnego - (pobierz .PDF)

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 1. Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej - (Pobierz PDF)
 2. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - (Pobierz PDF)
 3. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - (Pobierz PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl