Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.jaworzno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7b93c4e6-363c-4b7d-80af-35b8f397b205

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Link prowadzący do tłumacza migowego online – https://tlumacz.migam.org/miasto_jaworzno.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Florek, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48326181584. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek “A”, ul. Grunwaldzka 33:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grunwaldzkiej;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek “B”, ul. Dwornickiego 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dwornickiego;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze przy wejściu do budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek “C”, ul. Grunwaldzkiej 52:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia:
 • od ul. Grunwaldzkiej, gdzie znajdują się schody; oraz od podwórza, gdzie wejście jest z poziomu terenu;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na I piętrze;
 • w budynku znajduje się platforma przyschodowa dla wózków;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek “D”, Plac Górników 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Górników 5; do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Urząd Miejski w Jaworznie – budynek “E”, ul. Grunwaldzka 275:

 • do budynku prowadzi jedno wejście;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze;
 • w budynku znajduje się winda;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Miasto Jaworzno – https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.jaworzno&gl=PL

Informacje dodatkowe:

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Comments are closed.