Końcem 2021 roku w Jaworznie zakończyły się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mające na celu doprowadzenie do jej zgodności ze stanem faktycznym. Ujawnione w ewidencji zmiany dotyczą około 30 tys. jaworznickich podatników i są m.in. podstawą do zmiany wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Stąd w tym roku mogą wystąpić opóźnienia w dostarczaniu decyzji podatkowych do mieszkańców.

Aktualnie pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego przeliczają wysokości wymiaru podatku za 2021 rok oraz ustalają wymiar na 2022 według aktualnego stanu wynikającego ze zmodernizowanej ewidencji. Prace te mogą jednak potrwać do czwartego kwartału tego roku – wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego. – Dla pozostałej grupy mieszkańców decyzje wymiarowe są doręczone planowo.

Przypomnijmy, w czwartym kwartale 2021 roku, w oparciu o art. 24a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w Jaworznie zakończyły się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mające na celu doprowadzenie do jej zgodności ze stanem faktycznym. Całość prac trwała blisko 2 lata i miała kompleksowy charakter. Zakres prac modernizacyjnych objął m.in. aktualizację informacji o właścicielach, księgach wieczystych, o gruntach, budynkach i lokalach, wyznaczeniu rodzaju i powierzchni użytków gruntowych dla poszczególnych działek, według ich rzeczywistego użytkowania.

Weryfikacja była m.in. prowadzona przy wykorzystaniu szczegółowych zdjęć lotniczych oraz oględzin w terenie – tłumaczy Tadeusz Dębecki, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. – Dla części działek określono prawidłowe powierzchnie, przeliczając je na nowo, z wymaganą dokładnością do 1 m2. Zmianie uległy również użytki gruntowe i ich powierzchnie w działkach. Powyższa modernizacja może więc skutkować u poszczególnych właścicieli, zmianą powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

W związku z likwidacją 136 obrębów i powstaniem 9 nowych obrębów ewidencyjnych zmianie uległy także oznaczenia działek. Zmiany w ewidencji podlegają rejestracji w księgach wieczystych; każdy mieszkaniec, którego to dotyczy otrzyma z sądu stosowny odpis.

W związku z tym, że aktualizacja odbyła się w 2021 roku, ujawnione w ewidencji zmiany są także podstawą do zmiany wysokości wymiaru podatku od nieruchomości za część 2021 roku. Podatek będzie ulegał obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym ujawniono zmianę. Mieszkańcy sukcesywnie będą proszeni do złożenia aktualnej informacji podatkowej. Po skorygowaniu wymiaru za rok ubiegły ustalony zostanie wymiar na 2022 rok.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby po otrzymania wezwania z Urzędu składać nową, uwzględniającą zmiany informację podatkową, która będzie podstawą do zaktualizowania wysokości podatku – dodaje Magdalena Mistarz.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jaworzna można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 – 1 piętro, pokoje nr 37, 40 lub telefonicznie 32 61 81 733, 32 61 81 734, 32 61 81 740.

Informacje na temat opodatkowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Budżetowo- Finansowym Urzędu Miejskiego w Jaworznie – ul. Grunwaldzka 275 (parter) bądź tel. 32 61 81 686, 32 61 81 601, 32 61 81 510.

Comments are closed.