09.08.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu.

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu, Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln zł.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):

  • w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.;
  • w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod linkiem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie będzie aplikował o środki w ramach Programu w roku 2022, moduł I. Planowany projekt do realizacji obejmuje pozyskanie środków do realizacji inwestycji położonej w Jaworznie przy ul. Kasprzaka 8 na działce nr 78/1, obr. 129 w terenie oznaczonym symbolem 1U – „tereny usług publicznych i komercyjnych”. Nazwa zadania : „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne (COM)”

Comments are closed.