Praca asystenta rodziny ma na celu wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i nabyciu umiejętności osobom pozbawionym władzy rodzicielskiej celem powrotu dzieci do domu rodzinnego. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje obszary bezpośredniej pracy ze wszystkimi członkami rodziny. W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci asystent nawiązuje współpracę z innymi pracownikami ośrodka oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Spotkania odbywają się głównie w miejscu zamieszkania rodziny, ponadto asystent może towarzyszyć w załatwianiu spraw w różnych instytucjach.

Asystent rodziny w czasie wspólnych spotkań z członkami rodziny:

 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci żeby były szczęśliwe
  i słuchały poleceń rodziców;
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu
  z rodziną;
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe;
 • doradza jak zarządzać budżetem domowym;
 • przekazuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wspiera rodzinę w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, poradni i innych instytucji.

Zadania asystenta rodziny szczegółowo określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:

 • osobiście: ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie (parter budynku oraz IV piętro – wejście A)
 • telefonicznie: 32 762 91 85,
 • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
 • za pośrednictwem e-mail:
 • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.