MIASTO JAWORZNO PO RAZ KOLEJNY PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI
PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2024 roku osoby z niepełnosprawnościami, po raz kolejny będą mogły liczyć na pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program „Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w nim uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Potrzeby w obszarze informacji i komunikacji są bezpośrednio związane z rodzajem, ale również stopniem posiadanej niepełnosprawności. Obszar ten okazał się szczególnie istotny dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, słuchu i wzroku. W przypadku pierwszej grupy kluczowe są potrzeby w zakresie transportu i przemieszczania się, zaś dla dwóch kolejnych w zakresie dostępności przyrządów, urządzeń i technologii, które w założeniu ułatwiają komunikację. Obszar komunikacji i informacji, jest obszarem horyzontalnym bowiem kwestie związane z udogodnieniami w zakresie poruszania się, transportu, dostępu do środków wspomagających komunikację, nie są jedynie problemem w zakresie komunikowania, ale łączą się z zagadnieniami związanymi z integracją, edukacją czy pracą.

Już od kilkunastu lat program z powodzeniem realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie. Osoby z niepełnosprawnościami wymagającymi wsparcia w ww. obszarach, mogą liczyć na pomoc w:

  • likwidacji bariery transportowej tj. w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, a także
    w uzyskaniu prawa jazdy – Obszar A
  • likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym poprzez. wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego – Obszar B
  • likwidacji barier w poruszaniu poprzez udzielenie dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, utrzymaniu ich sprawności technicznej, a także w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (proteza na III poziomie jakości) oraz utrzymanie jej sprawności technicznej -Obszar C
  • utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką – Obszar D

Nabór wniosków w ramach ww Obszarów (Moduł I)rozpocznie się 01.03.2024 r. i będzie trwał do 31.08.2024 r.

W roku bieżącym kontynuowana będzie również realizacja Modułu II – czyli pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II dotyczące roku akademickiego 2023/2024 wydawane i przyjmowane będą w terminie:

  • od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.,
  • a dla roku akademickiego 2024/2025 wydawane i przyjmowane będą w terminie: od20.09.2024 r. do 10.10.2024 r.

Ogromnym udogodnieniem, jest możliwość aplikowania o środki PFRON za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), który pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienia wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. System Obsługi Wsparcia ułatwia wnioskowanie i upraszcza procedury, które są związane z realizacją programu. Przyspiesza to obsługę wniosków i uzyskanie pomocy. SOW jest wyposażony w potrzebne formularze i wzory. Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, można skanować czy powielać w formie elektronicznej i będą one ważne przy ocenie wniosku. Dostęp do systemu SOW jest bezpłatny, a wymogiem jest jedynie dostęp do internetu. Pełne korzystanie z Systemu jest możliwe dzięki posiadaniu narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez Profil Zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wnioskodawcy mają możliwość skorzystania z pomocy specjalnej infolinii (połączenie bezpłatne w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), która jest narzędziem wspierającym Użytkowników Systemu SOW w procesie składania wniosków tj. wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań), rozliczania umów, a także w problemach technicznych w działaniu aplikacji.

Comments are closed.