Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin chcących wesprzeć rodziny, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924. ) poszukuje rodzin do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w obszarze opiekuńczo – wychowawczym. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli
RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

  • problem alkoholowy;
  • brak stałego źródła utrzymania;
  • występowanie problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
  • odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi;
  • nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
  • skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu;
  • występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl